Föreningen

Stadgar för föreningen Europa Lingua

 

ARTIKEL 1 – BENÄMNING

Det fastställs mellan medlemmarna i dessa stadgar en förening som regleras av lagen av den 1 juli 1901 och dekret av den 16 augusti 1901, med titeln: Europa Lingua.

 

ARTIKEL 2-SYFTE

Europa Lingua är en "tankesmedja" som syftar till att främja skapandet och upprättandet av ett gemensamt europeiskt språk för att underlätta kommunikationen inom Europeiska unionen och möjliggöra uppkomsten av en känsla av enighet Gemensam identitet inom de europeiska folken.

Språket skulle vara ett byggt språk, skulle syntetisera de europeiska språken, skulle inte tillhöra någon stat och skulle inte ha någon ambition att ersätta de nationella språken (gemensamma men inte enda språk). Jämlikt språk mellan män och kvinnor bör det också vara modernt samtidigt som det är representativt för den europeiska civilisationens historia. Detta språk bör äntligen vara enkelt och naturligt för att främja dess inlärning och spridning i hela Europa, men också utanför dess gränser.

Denna tankesmedja uppmuntrar utbyte och samarbete mellan olika aktörer i Europa kring detta idén om ett gemensamt språk. Således är han hängiven att animera, att delta i debatter och att producera kunskap om detta ämne.

Föreningen har ingen lukrativ kallelse och är opolitisk. Den vill vara självständig och vill inte vara knuten till ett parti eller en politisk personlighet.

 

ARTIKEL 3-HUVUDKONTOR

Huvudkontoret är satt till 61 Rue de La Part-Dieu – 69003 Lyon

Den kan överföras genom ett enkelt beslut av styrelsen.

 

ARTIKEL 4 – VARAKTIGHET

Sammanslutningens varaktighet är obegränsad.

 

ARTIKEL 5 – MEDEL  

Sammanslutningen skall genomföra alla medel för att bidra till förverkligandet av dess syfte och för detta ändamål utföra alla transaktioner eller fastigheter, vidta alla aktieinnehav i alla organ, göra ett avtal, ingå ett partnerskap, Parlamentet begär bidrag och bidrag från alla offentliga myndigheter, offentliga eller privata organ, rekryterar all kompetent personal och gör i allmänhet allt som är användbart för att förverkliga och utveckla det uppdrag som definieras i dess syfte. Sociala.

 

ARTIKEL 6 – SAMMANSÄTTNING

Föreningen består av:

  1. A. Hedersledamöter
  2. B. välgörare medlemmar
  3. C. aktiva medlemmar eller anhängare

Dessa medlemmar kan vara fysiska eller juridiska personer.

 

ARTIKEL 7-ANTAGNING

Föreningen är öppen för alla, utan tillstånd eller åtskillnad.

 

ARTIKEL 8 – MEDLEMSKAP – BIDRAG

Medlemskap skall vara de som har åtagit sig att betala ett årligt bidrag enligt vad som fastställs av bolagsstämman i enlighet med villkoren i artikel 12.

Hedersmedlemmar är de som har utfört tjänster rapporteras till föreningen; De är befriade från avgifter;

Är välgörare medlemmar, de personer som betalar en rätt till inresa utöver de årliga avgifter som fastställs varje år av General församlingen.

ARTIKEL 9 – STRÅLNING

Medlemskapets kvalitet går förlorad:

  1. Avsägelse
  2. B. död
  3. (c) styrelsens annullering för utebliven betalning av bedömningen eller av allvarliga skäl, den person som har blivit inbjuden att lämna förklaringar till presidiet och/eller skriftligen.

 

ARTIKEL 10 – ANKNYTNING

Europa Lingua får ansluta sig till andra sammanslutningar, fackföreningar eller grupperingar genom beslut av styrelsen.

 

ARTIKEL 11 – RESURSER

Föreningens resurser inkluderar:

1. beloppet för inträdesavgifter och avgifter,

2 ° subventioner från Europeiska unionen, staten, departementen och kommunerna.

3 ° alla resurser som godkänts av gällande lagar och förordningar.

 

ARTIKEL 12 – ORDINARIE GENERAL FÖRSAMLING

I-komposition

General församlingen omfattar alla medlemmar i föreningen. Var och en har en röst.

 

II-möten

General församlingen sammanträder minst en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets, vid sammankallandet av Växtsortmyndigheten eller styrelsen. En fjärdedel av ledamöterna i församlingen kan också sammankalla General församlingen på en dagordning som de fastställt. Kallelsen skall göras genom en enkel skrivelse eller per e-post som innehåller dagordningen och adresseras till varje medlem i församlingen femton dagar i förväg. General församlingen kan bara överväga punkter på dagordningen.

Plenarförsamlingens ordförande skall vara ordförande för sammanslutningen eller i händelse av frånvaro från en ledamot av presidiet eller på annat sätt av en person som utses av plenarförsamlingen. General församlingen skall på giltigt sätt endast vara medveten om minst en fjärdedel av dess medlemmar är närvarande eller företrädda. Om beslutförhet inte uppnås skall det sammankallas, tillsammans med samma dagordning, inom en period av fjorton dagar. Vid den andra kallelsen överlägger den med giltig avsikt utan krav på beslutsmässighet. Om inte annat anges i stadgarna skall bolagsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande eller företrädda ledamöterna. Skriftlig och avlägsen röstning via elektronisk är möjlig. När plenarförsamlingen beslutar om beviljande eller återkallande av medlemskap i en ledamot, skall plenarförsamlingen överlägga med två tredjedels majoritet av de grundande medlemmarna. Vid delning av rösterna har ordföranden för sammanträdet, om han är ledamot av församlingen, en utslagsröst.

 

III-tillskrivning

General församlingen:

– Medvetet om de årliga moraliska och ekonomiska rapporter som det styrande organet lägger fram,

– Godkänner räkenskaperna för räkenskapsåret som avslutades och beslutar om fördelningen av räkenskaps resultatet för räkenskapsåret,

– Rösta om den prognostiserade budgeten för det kommande budgetåret,

– Varje år fastställer medlemsavgiften,

– Gå vidare till val och återkallande av styrelseledamöter,

– Bevilja eller återkalla medlemskapet för deltagande medlemmar,

– Godkänner den arbetsordning som fastställts i förekommande fall av det styrande organet,

– i förekommande fall utse revisorer,

– Beslutar om de stadgeenliga ändringarna,

– Kan besluta om upplösning och likvidation av föreningen;

– Avsiktligt på de frågor som tas upp på dagordningen, med förbehåll för de befogenheter som förbehålls de andra organen i sammanslutningen i enlighet med dessa stadgar.

Varje upplåning skall vara föremål för förhandstillstånd från bolagsstämman. General församlingen kan dock fastställa ett globalt anslag och fastställa ett tak efter typ av lån under vilket styrelsen och presidiet inte behöver ta till förhandstillstånd från plenarförsamlingen.

 

ARTIKEL 13 – EXTRA GENERAL FÖRSAMLING

Vid behov, eller på begäran av hälften plus en av de registrerade medlemmarna, kan ordföranden sammankalla en extra bolagsstämma, i enlighet med de villkor som föreskrivs i dessa stadgar och endast för ändring av artiklarna eller upplösning eller för Gärningar på byggnader.

Förfarandena för kallelse är desamma som för ordinarie bolagsstämma. Överläggningar fattas av en majoritet av de närvarande ledamöterna

 

ARTIKEL 14-STYRELSE

I-komposition

Föreningen administreras av en styrelse. Förutom heders ordföranden väljs de övriga rådsmedlemmarna, inklusive presidenten, för ett år av General församlingen på förslag av styrelsen. Mandattiden upphör vid slutet av den bolagsstämma som beslutar om räkenskaperna för det föregående räkenskapsåret och som hålls under det år då mandatperioden löper ut.

Direktörernas mandat är förnybart på obestämd tid. I händelse av att en förvaltare blir ledig kan styrelsen ersätta den. Det som sålunda görs måste ratificeras av den mest förestående General församlingen. Den adjungerade förvaltaren skall utses för återstoden av ämbetstiden för den administratör han ersätter. Om ratificeringen inte beviljas av General församlingen, förblir de överläggningar som den berörda personen har deltagit i ändå giltiga.

 

II-möten

Styrelsen sammanträder minst en gång om året på inbjudan av verkställandedirektören. Styrelsen kan också sammankallas av styrelseledamöter som representerar en fjärdedel av det totala antalet styrelseledamöter i ämbetet. Stämningsmannen fastställer mötets föredragningslista. Beslut fattas av en majoritet av de närvarande eller företrädda ledamöterna. I händelse av delad omröstning har talmannen en utslagsröst. I händelse av upprepad och omotiverad frånvaro kan styrelsens ledamöter förklaras avsagt av styrelsen på förslag av verkställandedirektören.

 

III-tillskrivning

Styrelsen bestämmer, föreningens allmänna policy och fattar beslut som är nödvändiga för dess genomförande. Verkställandet av styrelsens beslut anförtros byrån. Utöver de befogenheter som den har anförtrotts enligt övriga artiklar i dessa stadgar skall det styrande organet

– Utser och återkallar medlemmarna i föreningens presidium,

– Utser medlemmarna i expert kommittén,

– beslutar om sammankallandet av General församlingen och fastställer dagordningen för sammanträdena,

– På presidiets förslag anta förslag till General församlingen, de moraliska och ekonomiska rapporterna, räkenskaperna, den prognostiserade budgeten och bidragsbeloppet,

– Genomföra de beslut som antagits av General församlingen,

– i förekommande fall fastställa de rättegångsregler som överlämnas till General församlingen för godkännande i enlighet med artikel 18,

– Granskar alla punkter på sin dagordning som inte omfattas av någon annan organisation.

 

ARTIKEL 15 – BYRÅN

I-komposition

Föreningens kansli skall bestå av minst följande ledamöter:

– En ordförande;

– En kassör.

– En sekreterare.

Hedersordförande, vice ordförande, vice kassörer och vice sekreterare kan läggas till.

Styrelseledamöterna utses av styrelsen bland direktörerna under mandatperiodens löptid som direktör. Styrelsen får besluta om en kortare mandatperiod. Mandatet för presidiets ledamöter är förnybart.

II-möten

Presidiet sammanträder så ofta som intresset för föreningen kräver att det sammankalla ordföranden eller två av dess ledamöter. Stämningsmannen fastställer mötets föredragningslista. Beslut fattas av en majoritet av de närvarande eller företrädda ledamöterna. I händelse av delad omröstning har talmannen en utslagsröst.

 

III-tillskrivning

Kontoret håller koll på förvaltningen av föreningen. Den uppdrar åt alla ärenden som läggs fram för styrelsen och genomför överläggningar. Dess funktion kan specificeras i arbetsordningen. Dessutom har byrån följande befogenheter:

– den kan sammankalla General församlingen på en dagordning som den fastställer.

– Bemyndigar presidenten att fortsätta med rekryteringen av personal inom samfundet,

– Den kan delegera befogenheten att utföra särskilda uppgifter eller agera på särskilda områden till vice ordförandena.

 

Den verkställandedirektören

Presidenten säkerställer att föreningen och dess utveckling regelbundet fungerar. Presidenten föreställer anslutningen i alla handlingar av det borgerliga livet, och i synnerhet att stämma på vägnar av anslutningen. Han är utanordnaren för utgifter och inkomster. Han leder föreningens tjänster och utför alla nödvändiga åtgärder för sin ledning inom ramen för vad som fastställs av styrelsen och byrån.

Ordföranden måste bemyndigas av byrån att fortsätta med rekryteringen av personal. Om ordföranden är tillfälligt oförmögen att göra det, kan han tillfälligt anförtro en vice ordförande vissa särskilda befogenheter att företräda. Genom beslut av styrelsen, kan ordföranden utföra de uppgifter som anställd av föreningen. Den kan sedan utbetalas enligt de villkor som föreskrivs i lag.

 

Vice ordförandena

De vice talmännen kan få en delegation från presidiet för att utföra särskilda uppgifter eller agera på särskilda områden. I händelse av att presidentens död eller arbetsoförmåga hindrade honom från att fullfölja sina uppgifter kan styrelsen dessutom anförtro en av de vice talmännen verkställande direktörens befogenheter till dess att presidentens återkomst eller ersättare. Om inte annat beslutas av styrelsen får vice ordföranden under denna period endast utföra nuvarande förvaltningsåtgärder och vidare till sammankallande av de organ som i förekommande fall skulle behöva fylla i Att ersätta presidenten.

 

Kassören

Kassören upprättar eller har under sitt ansvar upprättat föreningens räkenskaper. Han vakar över sin regelbundenhet. Den följer föreningens ekonomiska funktion. Han kasserar i kvittona och betalar utgifterna.

 

Den sekreterare-

Sekreteraren förbereder sig med presidenten, beställer av dagen av råden och sammansättningarna. Han är ansvarig för protokollet och administrativt pappersarbete som rör driften av föreningen. Han har till uppgift att utarbeta en rapport efter varje sammanträde i General församlingen.

 

IV-återkallande av presidiets ledamöter

Presidiets ledamöter, med undantag av heders ordföranden, kan återkallas av styrelsen genom majoritetsbeslut av samtliga ledamöter i styrelsen och styrelseledamöterna.

 

 

ARTIKEL 16 – VETENSKAPLIG RÅDGIVNING OCH VÄGLEDNING

Styrelsen kan vara omgiven av ett vetenskapligt och väglednings råd som fastställer formerna för organisation och verksamhet.

ARTIKEL 17 – UTSLÄPPSRÄTTER

Ersättning till ledande befattningshavare är begränsad till ¾, i enlighet med de villkor som tillämpas av den osjälviska förvaltningsmetoden. Kostnaderna för att fullgöra sitt uppdrag ersätts med bevis. Den finansiella rapport som lämnas till ordinarie bolagsstämman presenterar, som stödmottagare, ersättningar för uppdrags-, rese-eller representationskostnader.

 

ARTIKEL 18 – RÄTTEGÅNGSREGLER

En arbetsordning kan fastställas av det styrande organet, som sedan godkänner det av General församlingen. Denna eventuella förordning syftar till att fastställa de olika punkter som inte anges i dessa stadgar, särskilt de som rör föreningens interna förvaltning.

 

ARTIKEL 19 – UPPLÖSNING

Vid en uttalad upplösning skall en eller flera förvaltare utses och nettotillgångarna, om sådana finns, tillfalla en ideell organisation, i enlighet med besluten från den extra bolagsstämma som beslutar om upplösning. Nettotillgångarna får inte tillkomma någon medlem av samfundet, även delvis, om inte ett bidrag tas.

 

Artikel 20 – LIBERALITES:

Rapporten och årsredovisningen, enligt definitionen i artikel 11 (inklusive de lokala kommittéernas), skall varje år riktas till prefekten för institutionen.

Samfundet åtar sig att lägga fram sina register och bokföringsdokument på alla rekvisitioner av de administrativa myndigheterna med avseende på användningen av de gåvor som det skulle ha rätt att få, att låta sina anläggningar besök av Företrädare för dessa behöriga myndigheter och rapportera till dem om de nämnda institutionernas funktion.

 

 

"utfärdat i Lyon, 15 maj, 2018"