Ο Σύλλογος

Καταστατικό του Συλλόγου Europa Lingua

 

ΆΡΘΡΟ 1 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΑΞΊΑ

Είναι εγκατεστημένο μεταξύ των μελών του παρόντος καταστατικού μια Ένωση που διέπεται από το νόμο της 1ης Ιουλίου 1901 και το διάταγμα της 16ης Αυγούστου, 1901, με τίτλο: Europa Lingua.

 

ΆΡΘΡΟ 2-ΣΚΟΠΌΣ

Europa Lingua είναι μια "δεξαμενή σκέψης" με στόχο την προώθηση της δημιουργίας και της δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτραπεί η εμφάνιση μιας αίσθησης ενότητας Κοινή ταυτότητα στους ευρωπαϊκούς λαούς.

Η γλώσσα θα ήταν μια δομημένη γλώσσα, θα συνθέσει τις ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν θα ανήκε σε κανένα κράτος και δεν θα είχε καμία φιλοδοξία να αντικαταστήσει τις εθνικές γλώσσες (κοινή αλλά όχι ενιαία γλώσσα). Ισότιμη γλώσσα μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα πρέπει επίσης να είναι σύγχρονη, ενώ είναι αντιπροσωπευτική της ιστορίας του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτή η γλώσσα θα πρέπει επιτέλους να είναι απλή και φυσική, προκειμένου να προωθήσει τη μάθηση και τη διάδοσή της σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα από τα σύνορά της.

Αυτή η δεξαμενή σκέψης ενθαρρύνει την ανταλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων της Ευρώπης γύρω από αυτό η ιδέα μιας κοινής γλώσσας. Έτσι, είναι αφοσιωμένος στην Εμψύχωση, στη συμμετοχή σε συζητήσεις και στην παραγωγή γνώσεων σχετικά με αυτό το θέμα.

Ο Σύλλογος δεν έχει επικερδή αποστολή και είναι πολιτικά. Θέλει να είναι ανεξάρτητη και δεν θέλει να συνδέεται με ένα κόμμα ή μια πολιτική προσωπικότητα.

 

ΆΡΘΡΟ 3-ΑΡΧΗΓΕΊΟ

Η έδρα έχει οριστεί στο 61 Rue de La Part-Lyon-69003 Λυών

Μπορεί να μεταφερθεί με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΆΡΘΡΟ 4 – ΔΙΆΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συλλόγου είναι απεριόριστη.

 

ΆΡΘΡΟ 5 – ΜΈΣΑ  

Ο Σύλλογος υλοποιεί όλα τα μέσα για να συμβάλει στην υλοποίηση του αντικειμένου του και, για το σκοπό αυτό, διεξάγει όλες τις συναλλαγές ή ακίνητα, λαμβάνει όλες τις συμμετοχές σε όλους τους οργανισμούς, κάνει οποιαδήποτε σύμβαση, συνάπτει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, Ζητεί οποιαδήποτε επιδότηση και εισφορά από όλες τις δημόσιες αρχές, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, προσλαμβάνει όλο το αρμόδιο προσωπικό και γενικά κάνει όλα αυτά που είναι χρήσιμα για την υλοποίηση και την ανάπτυξη της αποστολής που ορίζεται στο σκοπό της Κοινωνική.

 

ΆΡΘΡΟ 6 – ΣΎΝΘΕΣΗ

Ο σύλλογος αποτελείται από:

  1. Α. Επίτιμα μέλη
  2. Β. μέλη ευεργέτη
  3. Γ. ενεργά ή προσκολλημένα μέλη

Τα μέλη αυτά μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

ΆΡΘΡΟ 7-ΕΊΣΟΔΟΣ

Ο σύλλογος είναι ανοικτός σε όλους, χωρίς όρο ή διάκριση.

 

ΆΡΘΡΟ 8 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ

Μέλη είναι εκείνα που έχουν δεσμευθεί να καταβάλλουν ετήσια εισφορά, όπως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12.

Επίτιμα μέλη είναι εκείνοι που έχουν δώσει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο σύλλογο? Εξαιρούνται από τις συνεισφορές ·

Είναι τα μέλη του ευεργέτη, τα πρόσωπα που καταβάλλουν δικαίωμα εισόδου εκτός από τα ετήσια τέλη που καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 9 – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

Η ποιότητα της ιδιότητας μέλους χάνεται από:

  1. Παραίτηση
  2. Β. θάνατος
  3. (γ) η ακύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη πληρωμή της αξιολόγησης ή για σοβαρούς λόγους, το πρόσωπο που έχει κληθεί να παράσχει εξηγήσεις ενώπιον του Προεδρείου ή/και γραπτώς.

 

ΆΡΘΡΟ 10 – ΥΠΑΓΩΓΉ

Europa Lingua μπορούν να προσχωρήσουν σε άλλες ενώσεις, συνδικάτα ή ομαδοποιήσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΆΡΘΡΟ 11 – ΠΌΡΟΙ

Οι πόροι του Συλλόγου περιλαμβάνουν:

1 ° το ποσό των τελών εισόδου και συνεισφορών?

2 ° επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος, τις υπηρεσίες και τις κοινότητες.

3 ° όλοι οι πόροι που εγκρίνονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

ΆΡΘΡΟ 12 – ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

I-σύνθεση

Η Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει όλα τα μέλη του Συλλόγου. Κάθε ένας έχει μια φωνή.

 

II-συνεδριάσεις

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός έξι μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, κατόπιν σύγκλησης του γραφείου ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ένα τέταρτο των μελών της Συνέλευσης μπορεί επίσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε μια ημερήσια διάταξη που έχουν θέσει. Η κλήτευση πραγματοποιείται με απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που περιέχει την ημερήσια διάταξη και απευθύνεται σε κάθε μέλος της Συνέλευσης δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου ή σε περίπτωση απουσίας από μέλος του Προεδρείου ή με άλλο τρόπο από οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από τη Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση οφείλει να προβαίνει σε έγκυρες προμελετημένες μόνο εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μελών της. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, θα συγκληθεί, μαζί με την ίδια ημερήσια διάταξη, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών. Σε αυτή τη δεύτερη κλήτευση, είναι έγκυρα εσκεμμένα χωρίς απαίτηση απαρτίας. Εκτός εάν άλλως ορίζεται από τους όρους του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Γραπτή και απομακρυσμένη ψηφοφορία με ηλεκτρονικά είναι δυνατή. Όταν η Συνέλευση αποφασίσει για τη χορήγηση ή την ανάκληση της ιδιότητας μέλους ενός μέλους, η Συνέλευση προβαίνει σε συνειδητή πλειοψηφία των δύο τρίτων των ιδρυτικών μελών. Στην περίπτωση της κατανομής των ψήφων, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης, αν είναι μέλος της Συνέλευσης, έχει μια ψηφοφορία casting.

 

III-αναφορές

Η Γενική Συνέλευση:

– Σκόπιμη επί των ετήσιων ηθικών και οικονομικών εκθέσεων που του υποβάλλει το διοικητικό όργανο ·

– Εγκρίνει τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που έληξε και αποφασίζει για την κατανομή του λογιστικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος ·

– Ψηφοφορία για τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος ·

-Κάθε χρόνο ορίζει το ποσό των τελών ένταξης?

– Να προβεί στην εκλογή και την ανάκληση των διευθυντών?

– Χορηγεί ή αποσύρει τη συμμετοχή των συμμετεχόντων μελών ·

– Εγκρίνει τον κανονισμό διαδικασίας που θεσπίζεται, κατά περίπτωση, από το διοικητικό όργανο ·

– διορίζει, κατά περίπτωση, τους ελεγκτές ·

– Αποφασίζει για τις νομοθετικές τροποποιήσεις ·

– Μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση και την εκκαθάριση του Συλλόγου ·

– Σκόπιμη επί των ζητημάτων που τίθενται στην ημερήσια διάταξη, με την επιφύλαξη των εξουσιών που επιφυλάσσονται στα λοιπά όργανα του συλλόγου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

Κάθε δανεισμός πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προηγούμενης έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να θέσει ένα σφαιρικό φάκελο και να καθορίσει ένα ανώτατο όριο κατά τύπο δανείου κάτω από το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο δεν πρέπει να καταφύγουν σε προηγούμενη έγκριση από τη Συνέλευση.

 

ΆΡΘΡΟ 13 – ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

Εάν είναι απαραίτητο, ή κατόπιν αιτήσεως του μισού συν ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και μόνο για την τροποποίηση των άρθρων ή τη διάλυση ή για Έργα σε κτίρια.

Οι διαδικασίες σύγκλησης είναι οι ίδιες με εκείνες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι διαβουλεύσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών

 

ΆΡΘΡΟ 14-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

I-σύνθεση

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός από τον επίτιμο πρόεδρο, τα άλλα μέλη του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, εκλέγονται για ένα έτος από τη Γενική Συνέλευση με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία λήγει στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει για τους λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους και η οποία πραγματοποιείται κατά το έτος κατά το οποίο λήγει η θητεία.

Η εντολή των διευθυντών είναι ανανεώσιμη επ ' αόριστον. Σε περίπτωση κενής θέσης διαχειριστή, η αντικατάστασή του μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω επιλογή πρέπει να επικυρωθεί από την πλέον επικείμενη γενική συνέλευση. Ο συν-εκλεγμένος διαχειριστής διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του διαχειριστή που αντικαθιστά. Σε περίπτωση που η κύρωση δεν χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση, οι διαβουλεύσεις στις οποίες έχει εμπλακεί ο ενδιαφερόμενος παραμένουν ωστόσο έγκυρες.

 

II-συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκληθεί από διευθυντές που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των διευθυντών του γραφείου. Ο συντάκτης της κλήτευσης καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ανταλλαγής ψήφων, ο Πρόεδρος έχει ψήφο ψήφου. Σε περίπτωση επανειλημμένων και αδικαιολόγητων απουσιών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να δηλωθούν ότι παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του Προέδρου.

 

III-αναφορές

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη γενική πολιτική του συλλόγου και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την υλοποίησή του. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στο γραφείο. Εκτός από τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί δυνάμει των άλλων άρθρων του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό όργανο:

– Ορίζει και ανακαλεί τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου ·

– Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων ·

– αποφασίζει για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων ·

– Να εγκρίνει, κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου, πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση, τις ηθικές και δημοσιονομικές εκθέσεις, τους λογαριασμούς, τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό και το ύψος των συνεισφορών ·

– Να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ·

– θεσπίζει, κατά περίπτωση, τον εσωτερικό κανονισμό που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 ·

– Εξετάζει όλα τα στοιχεία της ημερήσιας διάταξης που δεν καλύπτονται από άλλο φορέα του Συλλόγου.

 

ΆΡΘΡΟ 15 – ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ

I-σύνθεση

Το γραφείο του Συλλόγου αποτελείται από τουλάχιστον τα ακόλουθα μέλη:

– Ένας Πρόεδρος ·

– Ταμίας.

– Γραμματέας.

Μπορούν να προστεθούν θέσεις του επίτιμου προέδρου, των αντιπροέδρων, των Υποδιευθυντών και των αντιγραμματέων.

Οι υπάλληλοι διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των διευθυντών για τη διάρκεια της θητείας τους ως διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για μικρότερη διάρκεια θητείας. Η εντολή των μελών του Προεδρείου είναι ανανεώσιμη.

II-συνεδριάσεις

Το Προεδρείο συνεδριάζει τόσο συχνά όσο το συμφέρον του Συλλόγου απαιτεί να συγκαλέσει τον Πρόεδρο ή δύο από τα μέλη του. Ο συντάκτης της κλήτευσης καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ανταλλαγής ψήφων, ο Πρόεδρος έχει ψήφο ψήφου.

 

III-αναφορές

Το γραφείο παρακολουθεί τη διαχείριση του Συλλόγου. Αναθέτει όλες τις υποθέσεις που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διεξάγει τις διαβουλεύσεις του. Η λειτουργία της μπορεί να προσδιοριστεί στον εσωτερικό κανονισμό. Επιπλέον, το γραφείο έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

– μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε ημερήσια διάταξη που καθορίζει ·

– Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του Συλλόγου ·

– Μπορεί να αναθέτει στους αντιπροέδρους την εξουσία να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα ή να ενεργούν σε συγκεκριμένους τομείς ·

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο πρόεδρος εξασφαλίζει την τακτική λειτουργία του συλλόγου και την ανάπτυξή του. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις πράξεις της πολιτικής ζωής, και ιδίως να μηνύσει για λογαριασμό του Συλλόγου. Είναι ο διατάκτης των δαπανών και των εσόδων. Διευθύνει τις υπηρεσίες του συλλόγου και διεξάγει όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη διαχείρισή του στο πλαίσιο των όσων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το γραφείο.

Ο Πρόεδρος πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από το γραφείο να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού. Εάν ο Πρόεδρος δεν είναι προσωρινά σε θέση να το πράξει, μπορεί προσωρινά να αναθέσει σε έναν αντιπρόεδρο ορισμένες ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του υπαλλήλου του Συλλόγου. Στη συνέχεια, μπορεί να καταβληθεί υπό τους όρους που προβλέπονται από το νόμο.

 

Οι αντιπρόεδροι

Οι αντιπρόεδροι μπορούν να λάβουν αντιπροσωπεία από το Προεδρείο για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή για την ανάληψη δράσης σε συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του Προέδρου που τον εμποδίζει να επιδιώξει τα καθήκοντά του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε έναν από τους αντιπροέδρους τις εξουσίες του Προέδρου μέχρι την επιστροφή του Προέδρου ή την αντικατάστασή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος μπορεί να διεξάγει μόνο τρέχουσες διαχειριστικές πράξεις και να προβαίνει στη σύγκληση των οργανισμών των οποίων οι αποφάσεις θα έπρεπε να συμπληρώνουν, εάν είναι αναγκαίο, Να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο.

 

Ο Ταμίας

Ο Ταμίας ιδρύει ή έχει δημιουργήσει υπό την ευθύνη του τους λογαριασμούς του Συλλόγου. Παρακολουθεί την κανονικότητά τους. Ακολουθεί την οικονομική λειτουργία του Συλλόγου. Εξαργυρώνει τις αποδείξεις και πληρώνει τα έξοδα.

 

Ο Γραμματέας-

Ο Γραμματέας προετοιμάζεται με τον Πρόεδρο, τις διαταγές της ημέρας των συμβουλίων και των συνελεύσεων. Είναι υπεύθυνος για τα πρακτικά και τα διοικητικά έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Συλλόγου. Έχει το καθήκον να εκπονεί έκθεση μετά από κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

IV-ανάκληση των μελών του Προεδρείου

Τα μέλη του Προεδρείου, με εξαίρεση τον επίτιμο πρόεδρο, μπορούν να ανακληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει με πλειοψηφία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

ΆΡΘΡΟ 16 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιβάλλεται από ένα επιστημονικό και καθοδηγητικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει τους όρους οργάνωσης και λειτουργίας.

ΆΡΘΡΟ 17 – ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ

Η αμοιβή των στελεχών περιορίζεται στην ¾ του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλει η μη εγωκεντρική μέθοδος διαχείρισης. Το κόστος της εκπλήρωσης της εντολής τους επιστρέφεται επί της απόδειξης. Η οικονομική έκθεση που υποβάλλεται στη συνήθη Γενική Συνέλευση παρουσιάζει, από τον δικαιούχο, τις επιστροφές των εξόδων αποστολής, ταξιδίου ή εκπροσώπησης.

 

ΆΡΘΡΟ 18 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ

Ο διοικητικός οργανισμός μπορεί να θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος στη συνέχεια το εγκρίνει από τη Γενική Συνέλευση. Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό των διαφόρων σημείων που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, ιδίως εκείνων που αφορούν την εσωτερική διοίκηση του Συλλόγου.

 

ΆΡΘΡΟ 19 – ΔΙΆΛΥΣΗ

Σε περίπτωση έντονης διάλυσης, διορίζονται ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές, και το καθαρό ενεργητικό, εάν υπάρχει, ανατίθεται σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σύμφωνα με τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για τη διάλυση. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να ανατεθούν σε κανένα μέλος του Συλλόγου, έστω και εν μέρει, εκτός εάν ληφθεί εισφορά.

 

Άρθρο 20 – LIBERALITES:

Η έκθεση και οι ετήσιοι λογαριασμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών επιτροπών), απευθύνονται στον νομάρχη της υπηρεσίας κάθε χρόνο.

Ο Σύλλογος αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα αρχεία του και τα λογιστικά του έγγραφα για κάθε αίτηση των διοικητικών αρχών όσον αφορά τη χρήση των δώρων που θα δικαιούται να λάβει, να αφήσει τις εγκαταστάσεις του να επισκέπτονται την Οι εκπρόσωποι των εν λόγω αρμόδιων αρχών και να τους αναφέρουν τη λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων.

 

 

"έγινε στη Λυών, 15 Μαΐου, 2018"