Asociaţia

Statutul Asociaţiei Europa Lingua

 

ARTICLE PREMIER – DENOMINATION

Este fondată între membrii acestor statute o asociaţie guvernată de legea din 1 iulie 1901 şi Decretul din 16 august 1901, intitulat: Europa Lingua.

 

ARTICLE 2 – OBJET

Europa Lingua este un "think tank" menit să promoveze crearea și înființarea unei limbi europene comune pentru a facilita comunicarea în cadrul Uniunii Europene și pentru a permite apariția unui sentiment de unitate și de identitate Comune în rândul popoarelor europene.

Ladite langue serait une langue construite, ferait la synthèse des langues européennes, n’appartiendrait à aucun État et n’aurait nulle ambition de supplanter les langues nationales (langue commune mais pas unique). Langue égalitaire entres les hommes et les femmes, elle devrait également être moderne tout en étant représentative de l’histoire de la civilisation européenne. Cette langue devrait enfin être simple et naturelle afin de favoriser son apprentissage et sa diffusion dans toute l’Europe, mais aussi au delà de ses frontières.

Acest think tank încurajează schimbul şi cooperarea între diferiţi actori din Europa în jurul acestei idei de o limbă comună. Astfel, el este dedicat pentru a anima, de a participa la dezbateri şi de a produce cunoştinţe despre acest subiect.

Asociaţia nu are vocaţie profitabilă şi este apolitică. Ea vrea să fie independentă şi nu vrea să fie afiliat cu o parte sau o personalitate politică.

 

ARTICOLUL 3-SEDIUL CENTRAL

Sediul este stabilit la 61 Rue de la Part-Dieu-69003 Lyon

Acesta poate fi transferat printr-o simplă decizie a Consiliului de administraţie.

 

ARTICOLUL 4-DURATA

Durata asocierii este nelimitată.

 

ARTICOLUL 5-ÎNSEAMNĂ  

L’association met en œuvre tous les moyens propres à contribuer à la réalisation de son objet et, à cet effet, réalise toutes opérations mobilières ou immobilières, prend toutes participations dans tous organismes, passe tout contrat, conclut tout partenariat, demande toute subvention et contribution auprès de tous pouvoirs publics, organismes publics ou privés, recrute tous personnels compétents et d’une façon générale fait tout ce qui est utile à la réalisation et au développement de la mission définie dans son objet social.

 

ARTICOLUL 6-COMPONENŢA

L’association se compose de :

  1. A. membrii onorifici
  2. b) Membres bienfaiteurs
  3. C. membri activi sau aderenti

Aceşti membri pot fi persoane fizice sau juridice.

 

ARTICOLUL 7-ADMITEREA

Asociaţia este deschisă tuturor, fără condiţie sau distincţie.

 

ARTICOLUL 8 – COMPONENŢA – CONTRIBUŢII

Calitatea de membru este cea care și-a asumat angajamentul de a plăti o contribuție anuală, astfel a fost stabilită de Adunarea generală în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 12.

Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association; ils sont dispensés de cotisations;

Sunt membri binefăcător, persoanele care plătesc un drept de intrare în plus faţă de taxele anuale stabilite în fiecare an de către Adunarea generală.

ARTICOLUL 9 – RADIAŢII

Calitatea de membru este pierdut de:

  1. Demisia
  2. b) Le décès;
  3. (c) anularea de către Consiliul de administraţie pentru neplata evaluării sau din motive serioase, persoana care a fost invitată să furnizeze explicaţii în faţa biroului şi/sau în scris.

 

ARTICLE 10 – AFFILIATION

Europa Lingua peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil d’administration.

 

ARTICOLUL 11 – RESURSE

Resursele Asociaţiei includ:

1° Le montant des droits d’entrée et des cotisations;

2° Les subventions de l’Union Européenne, de l’État, des départements et des communes.

3 ° toate resursele autorizate de legile şi reglementările în vigoare.

 

ARTICLE 12 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I-compoziţie

Adunarea generală include toţi membrii Asociaţiei. Fiecare are o voce.

 

II-reuniuni

Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an în termen de șase luni de la sfârșitul exercițiului financiar, la convocarea biroului sau a Consiliului de administrație. Un sfert din membrii Adunării poate convoca, de asemenea, Adunarea generală pe o agendă pe care au stabilit-o. Convocarea se face prin scrisoare simplă sau prin poștă electronică care conține ordinea de zi și adresată fiecărui membru al Adunării cu cincisprezece zile în avans. Adunarea generală poate delibera doar pe elementele agendei.

L’assemblée générale est présidée par le président de l’association, ou en cas d’absence par un membre du bureau, ou à défaut par toute personne désignée par l’assemblée. L’assemblée générale ne délibère valablement que si le quart au moins de ses membres est présent ou représenté. Si ce quorum n’est pas atteint, elle est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de quatorze jours. Lors de cette deuxième convocation, elle délibère valablement sans condition de quorum. Sauf lorsqu’il en est autrement stipulé aux termes des statuts, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le vote écrit et  à distance par électronique est possible. Lorsque l’assemblée statue sur l’octroi ou le retrait de la qualité de membre participant à un membre adhérent, l’assemblée délibère à la majorité des deux-tiers des membres fondateurs. En cas de partage des voix, le président de séance, s’il est membre de l’assemblée, a voix prépondérante.

 

III-atribuţii

L’assemblée générale :

– Deliberate cu privire la rapoartele anuale morale și financiare prezentate de organul de conducere;

– Aprobă conturile pentru exercițiul financiar încheiat și hotărăște cu privire la alocarea rezultatului contabil pentru exercițiul financiar;

– Votarea bugetului estimativ pentru exercițiul financiar următor;

– În fiecare an stabileşte valoarea taxelor de membru;

– procède à l’élection  et à la révocation des administrateurs ;

– Acordă sau retrage apartenența membrilor participanți;

– Aprobă Regulamentul de procedură stabilit, după caz, de organul de conducere;

– numește, după caz, auditorii;

– Decide cu privire la modificările statutare;

– Poate hotărî dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;

– délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, sous réserve des pouvoirs réservés aux autres organes de l’association conformément aux présents statuts.

Tout emprunt doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer une enveloppe globale et déterminer un plafond par nature d’emprunt en deçà duquel le conseil d’administration et le bureau n’ont pas à recourir à l’autorisation préalable par l’assemblée.

 

ARTICLE 13 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.

Procedurile de convocare sunt aceleași ca și pentru adunarea generală ordinară. Deliberările sunt luate de majoritatea membrilor prezenţi

 

ARTICLE 14 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

I-compoziţie

Asociaţia este administrată de un Consiliu de administraţie. Cu excepţia preşedintelui onorific, ceilalţi membri ai Consiliului, inclusiv preşedintele, sunt aleşi pentru un an de către Adunarea generală la propunerea Consiliului de administraţie. Mandatul se încheie la sfârșitul Adunării generale care decide asupra conturilor pentru exercițiul financiar anterior și care se deține în anul în care expiră mandatul.

Mandatul directorilor este reînnoit pe termen nelimitat. În caz de vacantă a unui administrator, înlocuirea acestuia poate fi făcută de către Consiliul de administrație. Cooptarea astfel făcută trebuie ratificată de cea mai apropiată adunare generală. Administratorul cooptat este desemnat pentru perioada rămasă din mandatul administratorului pe care îl înlocuieşte. În cazul în care Adunarea generală nu acordă ratificarea, deliberările la care persoana în cauză a fost implicată rămân totuşi valabile.

 

II-reuniuni

Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe an, la invitaţia preşedintelui. Consiliul de administrație poate fi convocat și de către directori reprezentând un sfert din numărul total de directori din oficiu. Autorul citaţiei stabileşte ordinea de zi a întâlnirii. Deciziile sunt luate de majoritatea membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de vot-sharing, preşedintele are un vot de turnare. În cazul absenţelor repetate şi nejustificate, membrii Consiliului de administraţie pot fi declaraţi resemnaţi de Consiliul de administraţie cu privire la propunerea preşedintelui.

 

III-atribuţii

Consiliul de administrație stabilește, politica generală a asociației și ia deciziile necesare pentru punerea sa în aplicare. Executarea deciziilor Consiliului de administrație este încredințată biroului. Pe lângă competențele, dacă este cazul, care îi sunt încredințate în temeiul celorlalte articole ale prezentului statut, organul de conducere:

– Desemnează şi revocă membrii Biroului Asociaţiei;

– Desemnează membrii Comitetului de experți;

– décide la convocation de l’assemblée générale et détermine l’ordre du jour des réunions ;

– Adoptă, la propunerea biroului, o propunere Adunării generale, rapoartelor morale şi financiare, conturilor, bugetului prognozei şi cuantumului contribuţiilor;

– met en œuvre les décisions arrêtées par l’assemblée générale ;

– stabilește, după caz, Regulamentul de procedură înaintat Adunării generale pentru aprobare în conformitate cu articolul 18;

– Examinează toate elementele de pe agenda sa care nu sunt acoperite de un alt organism al Asociaţiei.

 

ARTICOLUL 15 – OFICIUL

I-compoziţie

Le bureau de l’association est composé au minimum des membres suivants :

– Un președinte;

– un trésorier.

o Secretară.

Se pot adăuga poziţii de preşedinte onorific, vicepreşedinţi, vice-trezorieri şi vice-secretari.

Ofiţerii sunt numiţi de către Consiliul de administraţie din rândul directorilor pe durata mandatului lor de director. Consiliul de administrație poate decide pe o perioadă mai scurtă de mandat. Mandatul membrilor biroului este reînnoit.

II-reuniuni

Biroul se întruneşte de câte ori interesul Asociaţiei impune convocarea preşedintelui sau a doi dintre membrii săi. Autorul citaţiei stabileşte ordinea de zi a întâlnirii. Deciziile sunt luate de majoritatea membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de vot-sharing, preşedintele are un vot de turnare.

 

III-atribuţii

Le bureau assure le suivi de la gestion de l’association. Il instruit toutes les affaires soumises au conseil d’administration et exécute ses délibérations. Son fonctionnement peut être précisé dans le règlement intérieur. Par ailleurs, le bureau dispose des pouvoirs suivants :

– il peut convoquer l’assemblée générale sur un ordre du jour qu’il fixe ;

– il autorise le président à procéder au recrutement de personnel au sein de l’association ;

– il peut déléguer aux vice-présidents le pouvoir d’accomplir des missions particulières ou d’agir dans certains domaines particuliers ;

 

Președintele

Le président veille au fonctionnement régulier de l’association et à son développement. Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et notamment pour ester en justice au nom de l’association. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il dirige les services de l’association et accomplit tous les actes nécessaires à sa gestion dans le cadre de ce qui est défini par le conseil d’administration et le bureau.

Preşedintele trebuie să fie autorizat de către oficiu pentru a continua recrutarea personalului. În cazul în care preşedintele este temporar incapabil să facă acest lucru, el poate încredința temporar la un vice-preşedinte anumite competenţe specifice de reprezentare. Prin Decizia Consiliului de administrație, președintele poate îndeplini atribuțiile angajaților Asociației. Acesta poate fi apoi plătit în condițiile prevăzute de lege.

 

Vice-președinții

Vice-președinții pot primi o delegație de la birou pentru a îndeplini sarcini specifice sau pentru a acționa în domenii specifice. În plus, în cazul decesului sau incapacității președintelui de a-l împiedica să-și exercite atribuțiile, Consiliul de administrație poate încredința unuia dintre vicepreședinți competențele președintelui până la întoarcerea președintelui sau înlocuirea acestuia. În această perioadă, cu excepția cazului în care Consiliul de administrație a convenit altfel, vicepreședintele nu poate efectua decât acte de gestionare curente și să procedeze la convocarea organismelor ale căror decizii ar fi necesare pentru a completa, dacă este necesar, Să-l înlocuiască pe preşedinte.

 

Trezorierul

Trezorierul stabileşte, sau a stabilit sub responsabilitatea sa, conturile Asociaţiei. Se uită la regularitatea lor. Aceasta urmează funcţionarea financiară a Asociaţiei. El încasează chitanţele şi plăteşte cheltuielile.

 

Secretarul-

Secretarul se pregăteşte de preşedinte, de ordinele zilei consiliilor şi adunărilor. El este responsabil pentru minutele şi actele administrative privind funcţionarea Asociaţiei. El are sarcina de a elabora un raport după fiecare reuniune a Adunării generale.

 

IV- Révocation des membres du bureau

Membrii Biroului, cu excepţia preşedintelui onorific, pot fi revocaţi de Consiliul de administraţie, hotărând cu votul majoritar al tuturor membrilor Consiliului de administraţie.

 

 

ARTICOLUL 16 – CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI ORIENTARE

Consiliul de administrație poate fi înconjurat de un consiliu științific și de orientare care stabilește modalitățile de organizare și exploatare.

ARTICOLUL 17 – ALOCAȚII

Remunerarea directorilor este limitată la ¾ unui salariu minim, în conformitate cu condițiile impuse de metoda de gestionare neegoistă. Costurile de îndeplinire a mandatului lor sunt rambursate pe dovezi. Raportul financiar prezentat Adunării generale ordinare prezintă, de către beneficiar, rambursări ale costurilor de misiune, de călătorie sau de reprezentare.

 

ARTICLE 18 – REGLEMENT INTERIEUR

Organul de conducere poate stabili un regulament de procedură, care apoi îl aprobă de Adunarea generală. Acest eventual regulament urmărește să stabilească diferitele puncte care nu sunt prevăzute în prezentul statut, în special cele referitoare la administrația internă a Asociației.

 

ARTICLE 19 – DISSOLUTION

În cazul unei dizolvări pronunţate, unul sau mai mulţi lichidatori sunt numiţi, iar activele nete, dacă există, sunt investite într-o organizaţie non-profit, în conformitate cu deciziile Adunării generale extraordinare care decide asupra dizolvării. Activele nete nu pot fi investite în niciun membru al Asociației, nici măcar parțial, cu excepția cazului în care se ia o contribuție.

 

Article 20 – LIBERALITES :

Raportul și conturile anuale, astfel sunt definite la articolul 11 (inclusiv cele ale comitetelor locale), se adresează prefectului departamentului în fiecare an.

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.

 

 

"adoptat la Lyon, 15 mai, 2018"