Asociācija

Statūti asociācijas Europa Lingua

 

1. PANTS – NOSAUKUMS

Tiek konstatēts, ka šo statūtu locekļi ir apvienība, uz ko attiecas 1. jūlija likums 1901 un dekrēts 16 augusts, 1901, ar nosaukumu: Europa Lingua.

 

2. PANTS-MĒRĶIS

Europa Lingua ir "ideju ģenerators", kura mērķis ir veicināt vienotas Eiropas valodas izveidi un izveidošanu, lai atvieglotu saziņu Eiropas Savienībā un ļautu parādīties vienotībai. Identitāti Eiropas tautu starpā.

Valoda būtu iebūvēta valoda, kas sintezēt Eiropas valodas, nebūtu no jebkuras valsts, un nebūtu ambīciju aizstāt valsts valodas (bieži, bet ne vienu valodu). Vienlīdzīgu valodu starp vīriešiem un sievietēm, tai ir jābūt mūsdienīgai, vienlaikus pārstāvot Eiropas civilizācijas vēsturi. Beidzot, šai valodai būtu jābūt vienkāršai un dabiskai, lai veicinātu tās mācīšanos un izplatīšanu visā Eiropā, kā arī ārpus tās robežām.

Šis ideju ģenerators veicina apmaiņu un sadarbību starp dažādiem Eiropas dalībniekiem ap šo ideju par kopēju valodu. Tādējādi viņš ir veltīts animēt, piedalīties debatēs un radīt zināšanas par šo tēmu.

Asociācija nav ienesīgs aicinājums, un tas ir apolitisks. Tā vēlas būt neatkarīga un nevēlas būt saistīts ar pusi vai politisko personību.

 

3. PANTS-GALVENĀ PĀRVALDE

Galvenais birojs ir iestatīts uz 61 Rue de La Part-Dieu-69003 Lyon

To var nodot ar vienkāršu direktoru padomes lēmumu.

 

4. PANTS – ILGUMS

Apvienības ilgums nav ierobežots.

 

5. PANTS – LĪDZEKĻI  

Asociācija īsteno visus līdzekļus, lai veicinātu tā priekšmeta īstenošanu, un šajā nolūkā veic visus darījumus vai nekustamos īpašumus, veic visas līdzdalības visās organizācijās, noslēdz jebkuru līgumu, izveido jebkādas partnerattiecības, Pieprasa jebkuru valsts iestāžu, valsts vai privātu struktūru atbalstu un iemaksu, pieņem darbā visu kompetentu personālu un parasti dara visu, kas ir lietderīgs tās mērķu īstenošanā un pilnveidošanā Sociālo.

 

6. PANTS – SASTĀVS

Asociācija sastāv no:

  1. A. goda locekļi
  2. B. labdaris locekļi
  3. C. aktīvie vai pielipušie locekļi

Šie locekļi var būt fiziskas vai juridiskas personas.

 

7. PANTS-UZŅEMŠANA

Asociācija ir atvērta visiem bez nosacījumiem vai iedalījuma.

 

8. PANTS – DALĪBA – IEMAKSAS

Dalība ir tā, kura ir uzņēmusies saistības maksāt gada iemaksu, kā to noteikusi pilnsapulce saskaņā ar 12. panta nosacījumiem.

Goda locekļi ir tie, kuri par sniegtajiem pakalpojumiem ir ziņojuši asociācijai; Tās ir atbrīvotas no iemaksām;

Ir labdaris locekļi, personas, kas maksā ieceļošanas tiesības papildus ikgadējām nodevām, ko katru gadu nosaka Ģenerālā asambleja.

9. PANTS – STAROJUMS

Dalības kvalitāte ir zaudēta:

  1. Atkāpšanās
  2. B. nāve
  3. (c) Atcelšana, ko veic direktoru padome attiecībā uz novērtējuma nemaksāšanu vai nopietnu iemeslu dēļ, persona ir aicināta sniegt paskaidrojumus birojam un/vai rakstveidā.

 

10. PANTS – SAISTĪBA

Europa Lingua var pievienoties citām asociācijām, arodbiedrībām vai grupējumiem ar direktoru padomes lēmumu.

 

11. PANTS – RESURSI

Asociācijas resursi ietver:

1 ° maksu un iemaksu apjomu;

2 ° subsīdijas no Eiropas Savienības, valsts, departamentiem un komūnas.

3 ° visus līdzekļus, kas atļauti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

12. PANTS – PARASTĀ ĢENERĀLĀ ASAMBLEJA

I-sastāvs

Ģenerālā asambleja ietver visus asociācijas locekļus. Katrai no tām ir balss.

 

II-sanāksmes

Ģenerālā asambleja tiekas vismaz vienu reizi gadā sešu mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām, sasaucot biroja vai direktoru Padomes sasaukšanu. Pilnsapulce pēc savas noteiktās darba kārtības var arī sasaukt pilnsapulci. Izsaukumu izdara ar vienkāršu vēstuli vai pa elektronisko pastu ar darba kārtību, un tas ir adresēts katram asamblejas loceklim piecpadsmit dienas iepriekš. Ģenerālā asambleja var tikai apzināties dienas kārtības jautājumus.

Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājs ir asociācijas priekšsēdētājs vai gadījumā, ja Birojs nerīkojas, vai ja to nav izraudzījusies kāda persona, ko iecēlusi asambleja. Ģenerālā asambleja ir pareizi apzināta tikai tad, ja piedalās vai ir pārstāvēta vismaz viena ceturtdaļa tās locekļu. Ja nav sasniegts šis kvorums, to kopā ar to pašu darba kārtību sasauc četrpadsmit dienu laikā. Šajā otrajā izsaukumā tas ir likumīgi apzināts bez kvoruma. Ja vien Statūtu noteikumos nav noteikts citādi, pilnsapulces lēmumus pieņem ar klātesošo vai pārstāvēto locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Rakstveida un tālvadības balsošanas ar elektronisko ir iespējams. Ja Asambleja lemj par locekļa dalības piešķiršanu vai atsaukšanu, asambleja apspriežas ar divu trešdaļu dibinātāju balsu vairākumu. Balsu dalīšanas gadījumā ir izšķiroša balss sanāksmes priekšsēdētājs, ja viņš ir asamblejas loceklis.

 

III-piešķīrumi

Ģenerālā asambleja:

– Apzināti par gada morāles un finanšu ziņojumiem, ko tai iesniegusi vadības institūcija;

– Apstiprina finanšu gada pārskatus, kas ir pabeigti, un lemj par grāmatvedības rezultātu sadali attiecīgajam finanšu gadam;

– Balso par prognozēto budžetu nākamajam finanšu gadam;

– Katru gadu nosaka dalības maksu apmēru;

– Pāriet pie direktoru ievēlēšanas un atsaukšanas;

– Piešķir vai atsauc dalības locekļu dalību;

– Apstiprina reglamentu, ko vajadzības gadījumā nosaka vadības struktūra;

– attiecīgā gadījumā ieceļ revidentus;

– Lemj par tiesību aktu grozījumiem;

– Var lemt par asociācijas darbības izbeigšanu un likvidāciju;

– Apspriedes par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, ievērojot pilnvaras, kas saskaņā ar šiem statūtiem rezervētas citām asociācijas iestādēm.

Par jebkuru aizņēmumu ir jāsaņem iepriekšēja pilnsapulces atļauja. Tomēr Ģenerālā asambleja var noteikt globālu aploksni un noteikt maksimālo apjomu pēc aizdevuma veida, zem kura direktoram un Birojam nav jāsniedz iepriekšēja asamblejas atļauja.

 

13. PANTS – ĀRKĀRTAS ĢENERĀLĀ ASAMBLEJA

Ja nepieciešams, vai pēc pusgada plus viena reģistrētā locekļa pieprasījuma priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas pilnsapulci saskaņā ar šajos statūtos paredzētajiem noteikumiem un tikai, lai grozītu pantus vai izbeigšanas noteikumus, vai Darbiem uz ēkām.

Sasaukšanas procedūras ir tādas pašas kā parastajai pilnsapulcei. Apspriedes tiek veiktas ar klātesošo locekļu balsu vairākumu,

 

14. PANTS-DIREKTORU PADOME

I-sastāvs

Asociāciju administrē direktoru padome. Izņemot goda prezidentu, pārējos Padomes locekļus, tostarp prezidentu, ievēl pilnsapulce pēc Direktoru padomes priekšlikuma. Amata pilnvaru termiņš beidzas pilnsapulces beigās, kas lemj par iepriekšējā finanšu gada pārskatiem un kas notiek gadā, kurā beidzas pilnvaru termiņš.

Direktoru mandāts ir atjaunojama uz nenoteiktu laiku. Ja par vakanci administrators, tā aizstāšanu var veikt direktoru padome. Šādi izdarītā izdarītā atteikšanās ir jāratificē nākamajai Ģenerālā asamblejai. Izraudzītajam administratoram ieceļ uz atlikušo administratora amata pilnvaru termiņu viņš aizstāj. Ja ratifikāciju nepiešķir Ģenerālā asambleja, apspriedes, uz kurām attiecīgā persona ir bijusi iesaistīta, tomēr paliek spēkā.

 

II-sanāksmes

Direktoru padome tiekas vismaz reizi gadā pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma. Direktoru padomi var sasaukt arī direktori, kas pārstāv vienu ceturtdaļu no kopējā direktoru skaita birojā. Pavēstes autors nosaka sanāksmes darba kārtību. Lēmumus pieņem klātesošo vai pārstāvēto locekļu vairākums. Balsojuma dalīšanas gadījumā prezidentam ir izšķiroša balss. Atkārtotas un nepamatotas prombūtnes gadījumā direktoru padomes locekļus pēc priekšsēdētāja ierosinājuma var pasludināt par atkārtotiem direktoru padomes locekļiem.

 

III-piešķīrumi

Direktoru padome nosaka asociācijas vispārējo politiku un pieņem lēmumus, kas vajadzīgi tā īstenošanai. Direktoru padomes lēmumu izpildi uztic birojam. Papildus pilnvarām, ja tādas ir, kas tai uzticētas saskaņā ar citiem šo statūtu pantiem, vadības struktūra:

– Ieceļ un atsauc apvienības Biroja locekļus;

– Ieceļ ekspertu komitejas locekļus;

– lemj par Ģenerālās asamblejas sasaukšanu un nosaka sanāksmju darba kārtību;

– Pēc Biroja priekšlikuma pieņemt priekšlikumu vispārējai asamblejai, ētikas un finanšu pārskatiem, pārskatiem, prognozētajam budžetam un iemaksu apjomam;

– Īstenot Ģenerālās asamblejas pieņemtos lēmumus;

– nosaka, ja nepieciešams, reglamentu, ko iesniedz vispārējai asamblejai apstiprināšanai saskaņā ar 18. pantu;

– Izskata visus jautājumus, kas attiecas uz tās darba kārtību, bet kurus neaptver cita asociācijas iestāde.

 

15. PANTS – BIROJS

I-sastāvs

Asociācijas Biroja sastāvā ir vismaz šādi locekļi:

– Priekšsēdētājs;

-Kasieris.

-Sekretārs.

Var pievienot goda priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, kasiera vietnieku un sekretāru nostāju.

Virsniekus ieceļ direktoru padome no direktoru vidus uz laiku kā direktoru. Direktoru padome var pieņemt lēmumu par īsāku pilnvaru termiņu. Prezidija locekļu pilnvaras ir atjaunojamas.

II-sanāksmes

Prezidijs sanāk tik bieži, cik tas ir asociācijas interesēs, lai tas sasauc priekšsēdētāju vai divus tā locekļus. Pavēstes autors nosaka sanāksmes darba kārtību. Lēmumus pieņem klātesošo vai pārstāvēto locekļu vairākums. Balsojuma dalīšanas gadījumā prezidentam ir izšķiroša balss.

 

III-piešķīrumi

Birojs seko asociācijas vadībai. Tā uzdod visām lietām, ko iesniedz direktoru padomei, un veic tās apspriedēs. Tās darbību var konkretizēt reglamentā. Turklāt birojam ir šādas pilnvaras:

– tā var sasaukt Ģenerālās asamblejas darba kārtību, ko tā nosaka;

– Tā pilnvaro prezidentu turpināt personāla pieņemšanu darbā apvienības ietvaros;

– Priekšsēdētāja vietniekiem tā var deleģēt pilnvaras veikt īpašus uzdevumus vai rīkoties konkrētās jomās;

 

Priekšsēdētājs

Prezidents nodrošina regulāru asociācijas un tās attīstības darbību. Priekšsēdētājs pārstāv asociāciju visās pilsoņu dzīves darbībās, un jo īpaši, lai iesūdzētu asociācijas vārdā. Viņš ir izdevumu un ieņēmumu kredītrīkotājs. Viņš vada apvienības pakalpojumus un veic visus nepieciešamos nolikumus tās pārvaldībai saskaņā ar direktoru padomes un biroja noteikto.

Biroja priekšsēdētājs ir pilnvarots turpināt darbinieku pieņemšanu darbā. Ja priekšsēdētājs īslaicīgi nespēj to izdarīt, viņš var uz laiku uzticēt priekšsēdētāja vietniekam dažas īpašas pārstāvības pilnvaras. Ar direktoru padomes lēmumu priekšsēdētājs var veikt asociācijas darbinieka pienākumus. Tad to var izmaksāt saskaņā ar likumā paredzētajiem nosacījumiem.

 

Priekšsēdētāja vietnieki

Priekšsēdētāja vietnieki var saņemt delegāciju no biroja, lai veiktu specifiskus uzdevumus vai rīkotos konkrētās jomās. Turklāt, ja priekšsēdētāja nāve vai darbnespēja neļauj veikt savus pienākumus, direktoru padome var uzticēt vienam no priekšsēdētāja vietniekiem prezidenta pilnvaras līdz prezidenta atgriešanai vai aizstāšanai. Ja vien direktoru padome nav piekritusi citādi, priekšsēdētāja vietnieks var veikt tikai tādus vadības aktus un izpildīt iestādes, kuru lēmumiem vajadzības gadījumā ir jāaizpilda , lai aizstātu prezidentu.

 

Kasieris

Kasieris izveido vai ir izveidojis savu atbildību par asociācijas pārskatiem. Viņš vēro to pareizību. Tas izriet no asociācijas finanšu darbības. Viņš naudas ieņēmumus un maksā izdevumus.

 

Sekretārs-

Sekretārs sagatavo ar prezidentu, rīkojumu dienā padomju un asamblejas. Viņš ir atbildīgs par protokola un administratīvo dokumentu kārtošanu attiecībā uz asociācijas darbību. Viņš ir uzdevumā sagatavo ziņojumu pēc katras Ģenerālās asamblejas sanāksmes.

 

IV-Prezidija locekļu atsaukšana

Prezidija locekļus, izņemot goda prezidentu, var atsaukt direktoru padome, balsojot ar visu direktoru padomes locekļu balsu vairākumu.

 

 

16. PANTS – ZINĀTNISKAS KONSULTĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI

Direktoru padomi var ietvert zinātnes un vadības padome, kas nosaka organizācijas un darbības kārtību.

17. PANTS – PIEMAKSAS

Vadītāju atalgojums ir ierobežots līdz minimumam ¾, saskaņā ar nosacījumiem, ko uzliek nesavtīgs vadības paņēmiens. To pilnvaru izpildes izmaksas tiek kompensētas ar pierādījumiem. Finanšu pārskats, kas iesniegts parastajai pilnsapulcei, iesniedz saņēmējam, komandējumu, ceļa vai pārstāvniecības izdevumiem.

 

18. PANTS – REGLAMENTS

Vadības institūcija var noteikt procedūras noteikumus, kas pēc tam to apstiprina Ģenerālā asambleja. Šī eventuālā regula ir paredzēta, lai noteiktu dažādus punktus, kas nav paredzēti šajos statūtos, jo īpaši tos, kas attiecas uz asociācijas iekšējo administrēšanu.

 

19. PANTS – LIKVIDĀCIJA

Izteiktas likvidācijas gadījumā ieceļ vienu vai vairākus likvidatorus un neto aktīvus, ja tādi ir, pieder bezpeļņas organizācijai saskaņā ar ārkārtējas pilnsapulces lēmumiem, kas lemj par likvidāciju. Neto aktīvus nedrīkst piešķirt nevienai asociācijas loceklei, pat daļēji, ja vien netiek veikta iemaksa.

 

20. pants – LIBERALITES:

Ziņojums un gada pārskats, kā noteikts 11. pantā (ieskaitot vietējo komiteju), tiek adresēts departamenta prefektam katru gadu.

Asociācija apņemas iepazīstināt ar saviem reģistriem un grāmatvedības dokumentiem par jebkuru administratīvo iestāžu pieprasījumu attiecībā uz to dāvanu izmantošanu, ko tā būtu tiesīga saņemt, lai ļautu saviem uzņēmumiem apmeklēt Šo kompetento iestāžu pārstāvjiem, kā arī ziņot tām par minēto iestāžu darbību.

 

 

"Done pie Lyon, maijs 15, 2018"