Yhdistys

Yhdistyksen perussääntö Europa Lingua

 

ARTICLE PREMIER – DENOMINATION

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Europa Lingua.

 

2 ARTIKLA-TARKOITUS

Europa Lingua on "pohdinta ryhminä", jonka tarkoituksena on edistää yhteisen eurooppalaisen kielen luomista ja perustamista, jotta helpotetaan viestintää Euroopan unionissa ja mahdollistetaan yhtenäisyyden tunteen syntyminen Yhteinen identiteetti Euroopan kansojen keskuudessa.

Ladite langue serait une langue construite, ferait la synthèse des langues européennes, n’appartiendrait à aucun État et n’aurait nulle ambition de supplanter les langues nationales (langue commune mais pas unique). Langue égalitaire entres les hommes et les femmes, elle devrait également être moderne tout en étant représentative de l’histoire de la civilisation européenne. Cette langue devrait enfin être simple et naturelle afin de favoriser son apprentissage et sa diffusion dans toute l’Europe, mais aussi au delà de ses frontières.

Tämä pohdinta ryhminä kannustaa vaihtamaan ja tekemään yhteistyötä Euroopan eri toimijoiden välillä tällä ajatusta yhteisestä kielestä. Niinpä hän on omistautunut animointiin, osallistua keskusteluihin ja tuottaa tietoa tästä aiheesta.

Yhdistys ei ole tuottoisa kutsumus ja on epäpoliittinen. Se haluaa olla riippumaton eikä halua olla sidoksissa puolueen tai poliittisen persoonallisuuden.

 

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 61 rue de la Part-Dieu – 69003 LYON

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

 

4 ARTIKLA – KESTO

La durée de l’association est illimitée.

 

5 ARTIKLA – KEINOT  

Yhdistys panee täytäntöön kaikki keinot, joilla se osallistuu kohteen toteuttamiseen, ja tätä varten se toteuttaa kaikki liike toimet tai Kiinteistöt, ottaa kaikki osakkuudet kaikissa elimissä, tehdä sopimuksia, tehdä minkä tahansa kumppanuuden, Pyytää kaikkia viran omaisia, julkisia tai yksityisiä elimiä antamaan avustuksia ja rahoitus tukea, rekrytoi kaikki toimivaltaiset henkilöt ja tekee yleensä kaiken, mikä on hyödyllistä sen tarkoitusta varten määritellyn operaation toteuttamisessa ja kehittämisessä Sosiaalinen.

 

6 ARTIKLA – KOOSTUMUS

Yhdistys koostuu:

  1. A. kunnia jäsenet
  2. B. hyväntekijä jäsenet
  3. C. aktiiviset tai kiinnittynyt jäsenet

Ces membres peuvent être des personnes physiques ou morales.

 

7 ARTIKLA-MAAHANPÄÄSY

Yhdistys on avoin kaikille, ilman ehtoja tai eroa.

 

8 ARTIKLA – JÄSENYYS – MAKSUT

Sont membres adhérents ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation, déterminée par l’Assemblée générale selon les conditions de l’article 12.

Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association; ils sont dispensés de cotisations;

Ovat hyväntekijä jäsenet, henkilöt, jotka maksavat maahantulon lisäksi vuosittain jäsen maksut vahvistetaan vuosittain yleiskokous.

9 ARTIKLA – SÄTEILY

La qualité de membre se perd par :

  1. a) La démission;
  2. b) Le décès;
  3. c hallituksen irtisanomatta arviointi tai vakavista syistä henkilö, joka on kutsuttu antamaan selvityksiä työvalio kunnalle ja/tai kirjallisesti.

 

10 ARTIKLA – KUULUMINEN

Europa Lingua voi liittyä muihin yhdistyksiin, liittoihin tai ryhmittymiin hallituksen päätöksellä.

 

11 ARTIKLA – RESURSSIT

Les ressources de l’association comprennent :

1 ° osallistumis maksujen ja maksujen määrä;

2 ° Euroopan unionin, valtion, osastojen ja kuntien myöntämät tuet.

3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

 

12 ARTIKLA – TAVALLINEN YLEISKOKOUS

I-kokoonpano

L’assemblée générale comprend tous les membres de l’association. Chacun dispose d’une voix.

 

II-koko ukset

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sur convocation du bureau ou du conseil d’administration. Le quart des membres de l’assemblée peuvent également convoquer l’assemblée générale sur un ordre du jour qu’ils fixent. La convocation est effectuée par lettre simple ou par courrier électronique contenant l’ordre du jour et adressée à chaque membre de l’assemblée quinze jours à l’avance. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

L’assemblée générale est présidée par le président de l’association, ou en cas d’absence par un membre du bureau, ou à défaut par toute personne désignée par l’assemblée. L’assemblée générale ne délibère valablement que si le quart au moins de ses membres est présent ou représenté. Si ce quorum n’est pas atteint, elle est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de quatorze jours. Lors de cette deuxième convocation, elle délibère valablement sans condition de quorum. Sauf lorsqu’il en est autrement stipulé aux termes des statuts, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le vote écrit et  à distance par électronique est possible. Lorsque l’assemblée statue sur l’octroi ou le retrait de la qualité de membre participant à un membre adhérent, l’assemblée délibère à la majorité des deux-tiers des membres fondateurs. En cas de partage des voix, le président de séance, s’il est membre de l’assemblée, a voix prépondérante.

 

III – Attributions

Yleiskokous:

– Se on tahallista hallinto elimen sille esittämistä vuosittaisista moraalisista ja taloudellisista kertomuksista;

– Hyväksyy päättyneen tili kauden tilin päätöksen ja päättää tili kauden kirjanpidollisen tuloksen jakamisesta;

– Äänestää tulevan varainhoitovuoden talous arviosta

– Jäsen maksun suuruus vahvistetaan vuosittain

– procède à l’élection  et à la révocation des administrateurs ;

– Myöntää tai peruuttaa osallistuvien jäsen maiden jäsenyyden;

– Hyväksyy työjärjestyksensä, jonka hallinto elin on tarvittaessa perustanut

– nomme, le cas échéant, les commissaires aux comptes ;

– décide des modifications statutaires ;

– Voi päättää yhdistyksen purkamisesta ja selvitys tilasta;

– Käsitellä asia listalle saatetut asiat, edellyttäen, että muille yhdistyksen toimi elimille varataan näiden sääntöjen mukaisesti valtuudet.

Tout emprunt doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer une enveloppe globale et déterminer un plafond par nature d’emprunt en deçà duquel le conseil d’administration et le bureau n’ont pas à recourir à l’autorisation préalable par l’assemblée.

 

13 ARTIKLA – YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS

Puheen johtaja voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiö kokouksen, joka on tehty puolikkaan ja yhden rekisteröidyn jäsenen pyynnöstä, näissä säännöissä määrättyjen ehtojen mukaisesti ja ainoastaan artiklojen muuttamista tai purkamista tai Tekoja rakennuksissa.

Kokoonkutsumiseen liittyvät menettelyt ovat samat kuin varsi naisessa yhtiö kokouksessa. Päätökset tehdään läsnä olevien jäsenten enemmistöllä

 

14 ARTIKLA-HALLITUS

I-kokoonpano

L’association est administrée par un conseil d’administration. Excepté le président d’honneur, les autres membres du conseil, dont le président, sont élus pour un an par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Le mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et qui se tient dans l’année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

Johtajien toimeksianto voidaan uusia määräämättömäksi ajaksi. Jos pesänhoitaja on avoinna, hallitus voi tehdä siihen uuden. Näin tehty yhteistyö on ratifioitava tulevassa yleiskokouksessa. Yhteisvastuussa oleva pesänhoitaja nimitetään sen pesänhoitajan jäljellä olevaksi toimi kaudeksi, jonka hän korvaa. Siinä tapa uksessa, että yleiskokous ei ole myöntänyt ratifiointia, neuvottelut, joihin asian omainen henkilö on osallistunut, pysyvät kuitenkin pätevänä.

 

II-koko ukset

Hallitus kokoontuu presidentin kutsusta vähintään kerran vuodessa. Hallitus voi kutsua koolle myös johtajat, jotka edustavat yhtä neljäsosaa toimiston kaikista johtajista. Haasteen laatija korjaa koko uksen esitys listan. Päätökset tehdään läsnä olevien tai edustettuina olevien jäsenten enemmistöllä. Jos äänestyksen jakaminen, puhe mies on ratkaiseva äänestys. Jos kyseessä ovat toistuvat ja perusteettomat poissaolot, hallitus voi päättää hallituksen jäsenten irtisanomalla puheen johtajan esityksestä.

 

III – Attributions

Hallitus määrittelee yhdistyksen yleisen toiminta linjan ja tekee sen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. Hallituksen päätösten täytäntöönpano on uskottu virastolle. Niiden valtuuksien lisäksi, jotka sille on uskottu tämän perussäännön muiden artiklojen nojalla, hallinto elimen on:

– Nimeää ja peruuttaa yhdistyksen työvalio kunnan jäsenet;

– Nimeää asiantuntija komitean jäsenet

– päättää yleiskokouksen koollekutsumisesta ja määrittelee kokousten esitys listan

– Hyväksyy työvalio kunnan ehdotuksesta yleiskokouksen ehdotuksen, moraalisen ja taloudellisen kertomuksen, kirjan pidon, talous arvion ja rahoitus osuuksien suuruuden;

– Panevat täytäntöön yleiskokouksen tekemät päätökset;

– établit, le cas échéant, le règlement intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation conformément à l’article 18 ;

– Tutkii kaikki esitys listan kohdat, jotka eivät kuulu yhdistyksen toisen elimen piiriin.

 

ARTICLE 15 – LE BUREAU

I-kokoonpano

Le bureau de l’association est composé au minimum des membres suivants :

– Puheen johtaja

– Rahastonhoitajan.

– Sihteeri.

Kunnia presidentin, vara puheenjohtajien, vara rahastonhoitajan ja vara sihteerien kannat voidaan lisätä.

Johto kunta nimittää virkailijat johtajien keskuudesta johtajan toimi kauden ajaksi. Hallitus voi päättää lyhyemmistä toimi kausi. Työvalio kunnan jäsenten toimeksianto on uusittavissa.

II-koko ukset

Le bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige sur convocation du président ou deux de ses membres. L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour de la séance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

 

III – Attributions

Toimisto pitää kirjaa yhdistyksen hallinnosta. Se antaa hallitukselle kaikki käsiteltäväksi toimitetut asiat ja tekee sen käsittelyn. Sen toiminta voidaan määrittää työjärjestyksessä. Lisäksi virastolle on seuraavat valtuudet:

– se voi kutsua yleiskokouksen koolle sen korjaaman esitys listan mukaisesti.

– Se valtuuttaa puhe miehen jatkamaan henkilöstön palkkaamista järjestön sisällä;

– Se voi siirtää vara puheenjohtajille valtuudet suorittaa tiettyjä tehtäviä tai toimia tietyillä aloilla

 

Le président

Puheen johtaja huolehtii järjestön säännöllisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Puhe mies edustaa yhdistystä kaikessa kansalais elämässä ja erityisesti haastaa yhdistyksen puolesta. Hän on menojen ja tulojen tulojen ja menojen hyväksyjä. Hän ohjaa yhdistyksen palvelut ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimet sen johdon puitteissa, mitä on määritelty hallituksen ja toimiston.

Viraston on annettava puhe miehelle lupa jatkaa henkilöstön palkkaamista. Jos puhe mies ei tilapäisesti kykene tekemään niin, hän voi antaa vara puheenjohtajalle jonkin tietyn edustus vallan. Hallituksen päätöksellä presidentti voi hoitaa yhdistyksen työn tekijän tehtävät. Sen jälkeen se voidaan maksaa laissa säädetyin edellytyksin.

 

Le ou les vice-présidents

Vara puheenjohtajat voivat saada työvalio kunnan valtuus kunnan suorittamaan erityistehtäviä tai toimi maan tietyillä aloilla. Lisäksi jos presidentin kuolema tai työkyvyttömyys estää häntä jatkamasta tehtäviään, hallitus voi antaa yhdelle vara puheenjohtajista presidentin toimi vallan, kunnes presidentin paluu tai hänen tilalleen. Tämän ajan jakson aikana, ellei hallitus ole toisin sopinut, vara puhe mies voi suorittaa ainoastaan nykyisiä hallinto toimia ja jatkaa sellaisten elinten koolle kutsumista, joiden päätökset olisi tarvittaessa täytettävä, Puheen johtajan tilalle.

 

Rahastonhoitajan

Rahastonhoitaja perustaa tai on perustanut hänen vastuullaan, tilit yhdistyksen. Hän kellot niiden säännöllisyys. Se seuraa yhdistyksen taloudellista toimintaa. Hän raha sijoille tulot ja maksaa kulut.

 

Sihteeri-

Le Secrétaire prépare avec le Président, les ordres du jour des conseils et assemblées. Il a la responsabilité des procès verbaux et des écritures administratives concernant le fonctionnement de l’association. Il a la tâche de produire un compte rendu après chaque réunion de l’assemblée générale.

 

IV-työvalio kunnan jäsenten kumoaminen

Johto kunta voi peruuttaa työvalio kunnan jäsenten, lukuun ottamatta kunnia presidenttiä, hallituksen jäsenten äänten enemmistöllä, joka on kaikkien hallinto neuvoston jäsenien enemmistö.

 

 

ARTICLE 16 – CONSEIL SCIENTIFIQUE ET D’ORIENTATION

Le Conseil d’administration peut s’entourer d’un conseil scientifique et d’orientation dont il fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement.

17 ARTIKLA – KORVA UKSET

La rémunération des dirigeants est limitée au ¾ d’un SMIC, conformément aux conditions imposées par le mode de gestion désintéressé. Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

 

18 ARTIKLA – TYÖJÄRJESTYS

Hallinto elin voi vahvistaa työjärjestyksen, jonka se hyväksyy yleiskokouksessa. Tämän asetuksen tarkoituksena on vahvistaa ne eri kohdat, joista ei säädetä näissä säännöissä, ja erityisesti ne, jotka liittyvät yhdistyksen sisäiseen hallintoon.

 

ARTICLE 19 – DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l’actif net, s’il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif, conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport.

 

20 artikla – LIBERALITES:

Edellä 11 artiklassa määritelty kertomus ja tilin päätös (mukaan lukien paikallisten komiteoiden toiminta) osoitetaan vuosittain departementin prefektin osastolle.

Yhdistys sitoutuu esittämään kirjanpito asiakirjat ja kirjan pito-asia kirjojaan hallinto viranomaisten ehdotuksesta niiden lahjojen käytön osalta, jotka se olisi oikeutettu vastaanottamaan, antamaan laitoksille Toimivaltaisten viran omaisten edustajia ja raportoida näille laitoksille näiden toimi elinten toiminnan.

 

 

"tehty Lyon 15 toukokuu 2018"