De vereniging

Statuten van de vereniging Europa Lingua

 

ARTIKEL 1 – BENAMING

Het wordt opgericht tussen de leden van deze statuten een vereniging beheerst door de wet van 1 juli 1901 en het decreet van 16 augustus 1901, getiteld: Europa Lingua.

 

ARTIKEL 2-DOEL

Europa Lingua is een "denktank" die gericht is op het bevorderen van de oprichting en de oprichting van een gemeenschappelijke Europese taal om de communicatie binnen de Europese Unie te vergemakkelijken en om het ontstaan van een eenheidsgevoel mogelijk te maken Gemeenschappelijke identiteit binnen de Europese volkeren.

De taal zou een gebouwde taal zijn, zou de Europese talen synthetiseren, zou niet tot om het even welke staat behoren en zou geen ambitie hebben om de nationale talen (gemeenschappelijk maar niet enige taal) te verdringen. Gelijkheids taal tussen mannen en vrouwen, zou het ook modern moeten zijn terwijl het zijn representatief voor de geschiedenis van Europese beschaving. Deze taal moet eindelijk eenvoudig en natuurlijk zijn om het leren en de verspreiding ervan in heel Europa te bevorderen, maar ook buiten haar grenzen.

Deze denktank stimuleert de uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende actoren van Europa rond dit het idee van een gemeenschappelijke taal. Zo is hij toegewijd om te animeren, om deel te nemen aan debatten en om kennis over dit onderwerp te produceren.

De vereniging heeft geen lucratieve roeping en is apolitieke. Het wil onafhankelijk zijn en wil niet worden aangesloten bij een partij of een politieke persoonlijkheid.

 

ARTIKEL 3-HOOFDKWARTIER

Het hoofdkantoor is ingesteld op 61 Rue de La Part-Dieu-69003 Lyon

Het kan worden overgedragen door een eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur.

 

ARTIKEL 4 – DUUR

De duur van de vereniging is onbeperkt.

 

ARTIKEL 5 – MIDDELEN  

De vereniging voert alle middelen uit om bij te dragen tot de realisatie van haar voorwerp en, voor dit doel, alle transacties of onroerende goederen uit te voeren, alle deelnemingen in alle organen te nemen, een contract te sluiten, Verzoekt elke subsidie en bijdrage van alle overheden, openbare of particuliere instanties, rekruten alle bevoegde personeel en in het algemeen doet alles wat nuttig is bij de realisatie en ontwikkeling van de missie gedefinieerd in haar doel Sociale.

 

ARTIKEL 6 – SAMENSTELLING

De vereniging bestaat uit:

  1. A. ere-leden
  2. B. leden van de weldoener
  3. C. actieve of aanhangende leden

Deze leden kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn.

 

ARTIKEL 7-TOELATING

De vereniging staat open voor iedereen, zonder voorwaarde of onderscheid.

 

ARTIKEL 8 – LIDMAATSCHAP – BIJDRAGEN

Het lidmaatschap is degene die zich ertoe heeft verbonden een jaarlijkse bijdrage te betalen, zoals bepaald door de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden van artikel 12.

Ere-leden zijn degenen die hebben verleend diensten gemeld aan de vereniging; Zij zijn vrijgesteld van bijdragen;

Zijn weldoener leden, de personen die betalen een recht van binnenkomst in aanvulling op de jaarlijkse contributie vastgesteld elk jaar door de algemene vergadering.

ARTIKEL 9 – STRALING

De kwaliteit van het lidmaatschap gaat verloren door:

  1. Ontslag
  2. B. dood
  3. (c) de annulering door de Raad van bestuur voor niet-betaling van de beoordeling of om ernstige redenen, de persoon die is uitgenodigd om uitleg te verstrekken voor het Bureau en/of schriftelijk.

 

ARTIKEL 10 – AFFILIATIE

Europa Lingua kan toetreden tot andere verenigingen, vakbonden of groeperingen bij besluit van de Raad van bestuur.

 

ARTIKEL 11 – MIDDELEN

De middelen van de vereniging omvatten:

1 ° het bedrag van de inschrijfgelden en bijdragen;

2 ° subsidies van de Europese Unie, de staat, de departementen en de gemeenten.

3 ° alle door de geldende wet-en regelgeving toegestane middelen.

 

ARTIKEL 12 – GEWONE ALGEMENE VERGADERING

I-samenstelling

De algemene vergadering omvat alle leden van de vereniging. Elke kamer heeft een stem.

 

II-vergaderingen

De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, na bijeenroeping van het Bureau of de Raad van bestuur. Een kwart van de leden van de Assemblee kan ook de algemene vergadering bijeenroepen op een agenda die zij stellen. De dagvaarding geschiedt met een eenvoudige brief of per elektronische post die de agenda bevat en vijftien dagen van tevoren aan elk lid van de vergadering wordt gericht. De algemene vergadering kan alleen op de agendapunten beraadslagen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de vereniging, of in geval van afwezigheid door een lid van het Bureau, of anderszins door een door de Assemblee aangewezen persoon. De algemene vergadering dient slechts geldig te beraadslagen indien ten minste een kwart van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt het bijeengeroepen, samen met dezelfde agenda, binnen een termijn van veertien dagen. Bij deze tweede dagvaarding, bedoelt het geldig zonder een quorum vereiste. Behoudens andersluidende bepalingen van de statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Schriftelijk en op afstand stemmen via elektronische is mogelijk. Wanneer de Assemblee besluit over de toekenning of intrekking van het lidmaatschap van een lid, zal de vergadering beraadslagen met een tweederde meerderheid van de stichtende leden. In het geval van het delen van de stemmen, de Voorzitter van de vergadering, indien hij lid is van de vergadering, heeft een casting stemming.

 

III-attributies

De algemene vergadering:

– Beraadslagen over de jaarlijkse morele en financiële verslagen die het bestuursorgaan heeft voorgelegd;

-Keurt de rekeningen voor het afgesloten boekjaar goed en beslist over de verdeling van het resultaat van de boekhouding over het boekjaar;

– Stemming over de prognose begroting voor het komende begrotingsjaar;

-Elk jaar stelt het bedrag van de contributie;

– Overgaan tot de verkiezing en intrekking van de bestuurders;

– Het lidmaatschap van deelnemende leden verleent of intrekt;

-Keurt het in voorkomend geval door het bestuursorgaan vastgestelde reglement van orde goed;

– in voorkomend geval de accountants benoemt;

– Beslist over de statutaire wijzigingen;

– Kan besluiten de ontbinding en liquidatie van de vereniging;

– Beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda worden geplaatst, onder voorbehoud van de bevoegdheden die aan de andere organen van de vereniging overeenkomstig deze statuten zijn voorbehouden.

Voor elke lening moet een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering worden verleend. De algemene vergadering kan echter een globale enveloppe vaststellen en een maximum bepalen per type lening, waaronder de Raad van bestuur en het Bureau geen gebruik hoeven te maken van voorafgaande toestemming van de Assemblee.

 

ARTIKEL 13 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Indien nodig, of op verzoek van de helft plus een van de ingeschreven leden, kan de Voorzitter een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, overeenkomstig de in deze statuten vastgestelde voorwaarden, en alleen voor wijziging van de artikelen of ontbinding of voor Daden op gebouwen.

De procedures voor de bijeenroeping zijn dezelfde als voor de gewone algemene vergadering. De beraadslagingen worden genomen door een meerderheid van de aanwezige leden

 

ARTIKEL 14-RAAD VAN BESTUUR

I-samenstelling

De vereniging wordt beheerd door een Raad van bestuur. Behalve de erevoorzitter worden de overige leden van de Raad, met inbegrip van de Voorzitter, voor een jaar verkozen door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van bestuur. De ambtstermijn eindigt aan het einde van de algemene vergadering die besluit over de rekeningen van het voorgaande begrotingsjaar en die wordt gehouden in het jaar waarin de ambtstermijn verstrijkt.

Het mandaat van de directeuren is voor onbepaalde tijd verlengbaar. In het geval van de vacature van een beheerder, kan de vervanging ervan worden gemaakt door de Raad van bestuur. De aldus gemaakte mede-opt-out moet worden geratificeerd door de meest komende algemene vergadering. De mede-gekozen administrateur wordt benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn van de bewindvoerder die hij vervangt. Indien de ratificatie niet door de algemene vergadering wordt verleend, blijven de beraadslagingen waaraan de betrokkene heeft deelgenomen, niettemin geldig.

 

II-vergaderingen

De Raad van bestuur komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, op uitnodiging van de Voorzitter. De Raad van bestuur kan ook worden bijeengeroepen door bestuurders die een kwart van het totale aantal bestuurders in functie vertegenwoordigen. De auteur van de dagvaarding bevestigt de agenda van de vergadering. Beslissingen worden genomen door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In het geval van een stemming delen, heeft de Voorzitter een stemmende stem. In geval van herhaalde en ongerechtvaardigde afwezigheid kunnen de leden van de Raad van bestuur op voorstel van de Voorzitter door de Raad van bestuur ontslag worden verklaard.

 

III-attributies

De Raad van bestuur bepaalt, het algemene beleid van de vereniging en maakt de beslissingen die nodig zijn voor de uitvoering ervan. De uitvoering van de besluiten van de Raad van bestuur wordt aan het Bureau toevertrouwd. Naast de in het kader van de andere artikelen van deze statuten aan haar toevertrouwde bevoegdheden, moet het bestuursorgaan:

– De leden van het Bureau van de vereniging aanwijst en herroept;

– De leden van het Comité van deskundigen aanwijst;

-besluit over de bijeenroeping van de algemene vergadering en bepaalt de agenda van de vergaderingen;

– Op voorstel van het Bureau een voorstel aan de algemene vergadering, de morele en financiële verslagen, de rekeningen, de ramings begroting en het bedrag van de bijdragen vast te stellen;

– Uitvoering van de door de algemene vergadering aangenomen besluiten;

– in voorkomend geval het Reglement van orde vast te leggen dat overeenkomstig artikel 18 bij de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd;

-Onderzoekt alle punten op zijn agenda die niet door een ander orgaan van de vereniging worden behandeld.

 

ARTIKEL 15 – HET BUREAU

I-samenstelling

Het Bureau van de vereniging bestaat uit ten minste de volgende leden:

– Een president;

-Een penningmeester.

-Een secretaresse.

De posities van erevoorzitter, ondervoorzitters, vice-penningmeesters en vice-secretarissen kunnen worden toegevoegd.

De officieren worden benoemd door de Raad van bestuur van onder de bestuurders voor de duur van hun termijn als directeur. De Raad van bestuur kan beslissen over een kortere ambtstermijn. Het mandaat van de leden van het Bureau is hernieuwbaar.

II-vergaderingen

Het bureau vergadert zo vaak als het belang van de vereniging vereist dat het bijeenroepen van de president of twee van haar leden. De auteur van de dagvaarding bevestigt de agenda van de vergadering. Beslissingen worden genomen door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In het geval van een stemming delen, heeft de Voorzitter een stemmende stem.

 

III-attributies

Het Bureau houdt het beheer van de vereniging bij. Zij instrueert alle zaken die aan de Raad van bestuur worden voorgelegd en voert haar beraadslagingen uit. De werking ervan kan worden gespecificeerd in het Reglement van orde. Daarnaast heeft het Bureau de volgende bevoegdheden:

– zij kan de algemene vergadering bijeenroepen op een door haar vast te leggen agenda;

– Hij machtigt de Voorzitter om door te gaan met de aanwerving van personeel binnen de vereniging;

– Hij kan aan de ondervoorzitters de bevoegdheid geven om specifieke taken uit te voeren of op specifieke gebieden te handelen;

 

De Voorzitter

De Voorzitter verzekert de regelmatige werking van de vereniging en de ontwikkeling ervan. De Voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in alle handelingen van het burgerlijke leven, en in het bijzonder om namens de vereniging te vervolgen. Hij is de ordonnateur van uitgaven en ontvangsten. Hij leidt de diensten van de vereniging en voert alle nodige handelingen voor haar management in het kader van wat wordt gedefinieerd door de Raad van bestuur en het Bureau.

De Voorzitter moet door het Bureau worden gemachtigd om door te gaan met de aanwerving van personeel. Indien de Voorzitter tijdelijk niet in staat is dit te doen, kan hij tijdelijk aan een vice-president bepaalde specifieke vertegenwoordigings bevoegdheden toevertrouwen. Bij besluit van de Raad van bestuur kan de Voorzitter de taken van de werknemer van de vereniging uitvoeren. Het kan dan worden betaald onder de voorwaarden die bij wet zijn vastgesteld.

 

De ondervoorzitters

De ondervoorzitters kunnen een delegatie van het Bureau ontvangen om specifieke taken uit te voeren of op specifieke gebieden te handelen. Bovendien kan de Raad van bestuur, in geval van overlijden of onbekwaamheid van de president hem verhindert zijn ambt te vervolgen, aan een van de vice-voorzitters de bevoegdheden van de president toevertrouwen tot de terugkeer van de president of diens vervanging. In deze periode kan de vice-president, tenzij anders overeengekomen door de Raad van bestuur, alleen de huidige beheerhandelingen uitvoeren en overgaan tot de bijeenroeping van de organen wier besluiten nodig zijn om, indien nodig, te vullen Om de president te vervangen.

 

De penningmeester

De penningmeester vestigt, of heeft onder zijn verantwoordelijkheid, de rekeningen van de vereniging gevestigd. Hij kijkt naar hun regelmaat. Het volgt de financiële werking van de vereniging. Hij int in de ontvangsten en betaalt de uitgaven.

 

De secretaris-

De secretaris bereidt zich met de Voorzitter, de orders van de dag van de raden en vergaderingen. Hij is verantwoordelijk voor de notulen en administratieve administratie over de werking van de vereniging. Hij heeft de taak om na elke vergadering van de algemene vergadering een verslag te produceren.

 

IV-intrekking van de leden van het Bureau

De leden van het Bureau, met uitzondering van de erevoorzitter, kunnen door de Raad van bestuur worden ingetrokken bij meerderheid van stemmen van alle leden van de Raad van bestuur.

 

 

ARTIKEL 16 – WETENSCHAPPELIJK ADVIES EN BEGELEIDING

De Raad van bestuur kan worden omringd door een wetenschappelijke en begeleidende Raad die de modaliteiten van organisatie en werking vastlegt.

ARTIKEL 17 – VERGOEDINGEN

De beloning van leidinggevenden is beperkt tot de ¾ van een minimumloon, in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door de onzelfzuchtige wijze van beheer. De kosten van het vervullen van hun mandaat worden vergoed op bewijs. Het financieel verslag dat aan de gewone algemene vergadering wordt voorgelegd, stelt door de begunstigde een vergoeding van de opdracht, reis-of representatiekosten voor.

 

ARTIKEL 18 – REGLEMENT VAN ORDE

Een Reglement van orde kan worden vastgesteld door het bestuursorgaan, dat het vervolgens door de algemene vergadering goedkeurt. Deze uiteindelijke verordening is bedoeld om de verschillende punten die in deze statuten niet zijn voorzien, vast te stellen, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de interne administratie van de vereniging.

 

ARTIKEL 19 – ONTBINDING

In geval van een uitgesproken ontbinding worden een of meer vereffeningen benoemd en worden de netto activa, indien van toepassing, in een non-profit organisatie gevestigd, overeenkomstig de besluiten van de buitengewone algemene vergadering die over ontbinding beslist. De netto-activa mogen niet worden bekleed met een lid van de vereniging, zelfs voor een deel, tenzij een bijdrage is genomen.

 

Artikel 20 – LIBERALITES:

Het verslag en de jaarrekening, als omschreven in artikel 11 (met inbegrip van die van de plaatselijke comités), worden elk jaar aan de prefect van de afdeling gericht.

De vereniging verbindt zich ertoe haar administratie en boekhoudkundige documenten te presenteren op elke vordering van de administratieve autoriteiten met betrekking tot het gebruik van de giften die zij gerechtigd zou zijn te ontvangen, om haar vestigingen te laten bezoeken door de Vertegenwoordigers van deze bevoegde autoriteiten en hun de werking van de genoemde instellingen te rapporteren.

 

 

"gedaan te Lyon, 15 mei 2018"