Je združenje

Statut društva Europa Lingua

 

ČLEN 1 – APOEN

Med člani tega statuta je ustanovljeno združenje, ki ga ureja zakon iz julija 1901 in odlok iz avgusta 16, 1901, naslovljeno: Europa Lingua.

 

ČLEN 2-NAMEN

Europa Lingua je "možganski Trust", namenjen spodbujanju ustvarjanja in vzpostavitve skupnega evropskega jezika, da bi olajšali komunikacijo znotraj Evropske unije in omogočili pojav občutka enotnosti Skupno identiteto znotraj evropskih narodov.

Ladite langue serait une langue construite, ferait la synthèse des langues européennes, n’appartiendrait à aucun État et n’aurait nulle ambition de supplanter les langues nationales (langue commune mais pas unique). Langue égalitaire entres les hommes et les femmes, elle devrait également être moderne tout en étant représentative de l’histoire de la civilisation européenne. Cette langue devrait enfin être simple et naturelle afin de favoriser son apprentissage et sa diffusion dans toute l’Europe, mais aussi au delà de ses frontières.

Ta možganski trust spodbuja izmenjavo in sodelovanje med različnimi akterji v Evropi v tej ideji o skupnem jeziku. Tako je namenjen za animacijo, da sodelujejo v razpravah in za proizvodnjo znanja o tej temi.

Združenje nima donosen poklic in je nepolitično. Želi biti neodvisni in ne želi biti povezan s stranko ali politično osebnost.

 

ČLEN 3-SEDEŽ PODJETJA

Le siège social est fixé au 61 rue de la Part-Dieu – 69003 LYON

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

 

ČLEN 4 – TRAJANJE

Trajanje društva je neomejeno.

 

ČLEN 5 – POMENI  

L’association met en œuvre tous les moyens propres à contribuer à la réalisation de son objet et, à cet effet, réalise toutes opérations mobilières ou immobilières, prend toutes participations dans tous organismes, passe tout contrat, conclut tout partenariat, demande toute subvention et contribution auprès de tous pouvoirs publics, organismes publics ou privés, recrute tous personnels compétents et d’une façon générale fait tout ce qui est utile à la réalisation et au développement de la mission définie dans son objet social.

 

ČLEN 6 – SESTAVA

Združenje je sestavljeno iz:

  1. A. častni člani
  2. b) Membres bienfaiteurs
  3. c) Membres actifs ou adhérents

Ces membres peuvent être des personnes physiques ou morales.

 

ČLEN 7-SPREJEM

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.

 

ČLEN 8 – ČLANSTVO – PRISPEVKI

Sont membres adhérents ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation, déterminée par l’Assemblée générale selon les conditions de l’article 12.

Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association; ils sont dispensés de cotisations;

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d’entrée en plus de la cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale.

ČLEN 9 – SEVANJE

Kakovost članstva je izgubil:

  1. Odstop
  2. b) Le décès;
  3. (c) odpoved odbora direktorjev za neplačilo Ocene ali iz resnih razlogov, oseba, ki je bila pozvana, da predloži pojasnila pred uradom in/ali pisno.

 

ČLEN 10 – PRIPADNOST

Europa Lingua lahko pristopi k drugim združenjem, sindikatom ali združenjem s Sklepom Sveta direktorjev.

 

ČLEN 11 – VIRI

Viri društva vključujejo:

1 ° znesek vstopnih pristojbin in prispevkov;

2 ° subvencije iz Evropske unije, države, departmaji in občine.

3 ° vsa sredstva, odobrena z veljavnimi zakoni in predpisi.

 

ARTICLE 12 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I-sestava

Generalna skupščina vključuje vse člane društva. Vsak ima glas.

 

II-srečanja

Generalna skupščina se sestane vsaj enkrat na leto v šestih mesecih od konca proračunskega leta, ob sklicu na urad ali upravni odbor. Četrtina članov skupščine lahko skliče tudi Generalno skupščino na dnevnem redu, ki ga določijo. Sodni poziv se pošlje s preprostim pismom ali z elektronsko pošto, ki vsebuje dnevni red in je naslovljen na vsakega člana skupščine petnajst dni vnaprej. Generalna skupščina lahko razpravlja le o postavkah dnevnega reda.

Generalni skupščini predseduje predsednik združenja ali v primeru odsotnosti člana predsedstva ali kako drugače s strani katere koli osebe, ki jo imenuje skupščina. Generalna skupščina je veljavna le, če je navzoča ali zastopana vsaj ena četrtina njegovih članov. Če ta sklepčnost ni dosežena, se skliče skupaj z istim dnevnim redom v štirinajstih dneh. Na tem drugem pozivu je to veljavno namerno brez zahteve po sklepčnosti. Razen če ni drugače določeno s pogoji Statuta, se odločitve skupščine sprejmejo z navadno večino prisotnih ali zastopanih članov. Pisne in daljinsko glasovanje z elektronskim je mogoče. Ko skupščina odloči o odobritvi ali odvzemu članstva v članici, mora skupščina razpravljati z dvotretjinsko večino ustanovnih članic. V primeru delitve glasov, predsednik sestanka, če je član skupščine, je odločilen glas.

 

III – Attributions

Generalna skupščina:

– Je razpravljalo o letnih moralnih in finančnih poročilih, ki mu jih je predložil upravni organ;

– Odobri računovodske izkaze za proračunsko leto in se odloči o dodelitvi računovodskega rezultata za proračunsko leto;

– Glasovanje o predvidenem proračunu za prihodnje poslovno leto;

– Vsako leto določi višino članarin;

– procède à l’élection  et à la révocation des administrateurs ;

– Odobri ali umakne članstvo sodelujočih članov;

– approuve le règlement intérieur établi, le cas échéant, par le conseil d’administration;

– po potrebi imenuje revizorje;

– décide des modifications statutaires ;

– peut décider la dissolution et la liquidation de l’association ;

– Je razpravljal o vprašanjih, danih na dnevni red, ob upoštevanju pooblastil, pridržanih drugim organom društva v skladu s tem statutom.

Vsako zadolževanje mora biti predmet predhodne odobritve skupščine delničarjev. Vendar pa lahko Generalna skupščina določi globalno ovojnico in določi zgornjo mejo glede na vrsto posojila, pod katero upravni odbor in biro ne bi bilo treba zateči k predhodni odobritvi skupščine.

 

ČLEN 13 – IZREDNA GENERALNA SKUPŠČINA

Če je potrebno, ali na zahtevo polovice plus enega od registriranih članov, lahko predsednik skliče izredno skupščino delničarjev v skladu s pogoji, predvidenimi v teh statutih, in samo za spremembo členov ali prenehanja ali Dejanja na stavbah.

Postopki za sklicevanje so enaki kot za običajno skupščino. Razprave sprejemajo z večino prisotnih članov,

 

ČLEN 14-SVET DIREKTORJEV

I-sestava

Združenje upravlja odbor direktorjev. Razen častnega predsednika so drugi člani Sveta, vključno s predsednikom, izvoljeni za eno leto Generalne skupščine na predlog sveta direktorjev. Mandat se konča na koncu skupščine delničarjev, ki odloča o računovodskih izkazih za preteklo proračunsko leto in ki poteka v letu, v katerem preneha mandat.

Le mandat des administrateurs est renouvelable indéfiniment. En cas de vacance d’un administrateur, son remplacement peut être effectué par cooptation du conseil d’administration. La cooptation ainsi réalisée doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale. L’administrateur coopté est nommé pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur qu’il remplace. Au cas où la ratification n’est pas accordée par l’assemblée générale, les délibérations auxquelles a pris part l’intéressé restent néanmoins Valides.

 

II-srečanja

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Le conseil d’administration peut également être convoqué par des administrateurs représentant le quart du nombre total des administrateurs en fonction. L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour de la séance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président a une voix prépondérante. En cas d’absences répétées et injustifiées, les membres du conseil d’administration pourront être déclarés démissionnaires d’office par le conseil d’administration, sur proposition du Président.

 

III – Attributions

Svet direktorjev določa splošno politiko združevanja in sprejema odločitve, potrebne za njegovo izvajanje. Izvajanje odločb sveta direktorjev je pooblaščeno uradu. Poleg pooblastil, če obstajajo, ki so mu zaupane po drugih členih tega statuta, upravni organ:

– Imenuje in prekliče člane predsedstva društva;

– désigne les membres du comité d’expert ;

– odloča o sklicu Generalne skupščine in določi dnevni red sej;

– Na predlog predsedstva sprejme predlog Generalne skupščine, moralna in finančna poročila, računovodske izkaze, predvideni proračun in znesek prispevkov;

– Izvajati odločitve, ki jih je sprejela Generalna skupščina;

– po potrebi določa poslovnik, ki se predloži generalni skupščini v odobritev v skladu s členom 18;

– Proučuje vse elemente na dnevnem redu, ki jih drugo združenje ne zajema.

 

ARTICLE 15 – LE BUREAU

I-sestava

Urad društva sestavlja najmanj naslednji člani:

– un président ;

-Blagajnik.

-Tajnik.

Lahko se dodajo položaji častnega predsednika, podpredsednikov, namestnikov in podsekretarjev.

Častnike imenuje odbor direktorjev med direktorji za čas trajanja mandata kot direktor. Svet direktorjev se lahko odloči za krajši mandat. Mandat članov predsedstva je obnovljiv.

II-srečanja

Predsedstvo se sestane tako pogosto, kot interes združenja zahteva, da skliče predsednik ali dva od svojih članov. Avtor sodnega poziva določa dnevni red sestanka. Odločitve se sprejemajo z večino prisotnih ali zastopanih članov. V primeru delitve glasovanja, predsednik je odločilen glas.

 

III – Attributions

Urad spremlja upravljanje društva. To naroča vse zadeve, predložene odboru direktorjev in izvaja svoje razprave. Njegovo delovanje je mogoče določiti v poslovniku. Poleg tega ima urad naslednje pristojnosti:

– lahko skliče skupščino na dnevnem redu, ki ga določa;

– il autorise le président à procéder au recrutement de personnel au sein de l’association ;

– Lahko prenese na podpredsednike pooblastilo za opravljanje posebnih nalog ali za delovanje na določenih področjih;

 

Je predsednik

Predsednik zagotavlja redno delovanje društva in njen razvoj. Predsednik zastopa združenje v vseh dejanjih civilnega življenja, in še posebej tožiti v imenu združenja. Je odredbodajalec izdatkov in prihodkov. Usmerja storitve društva in izvaja vsa potrebna dejanja za njegovo upravljanje v okviru tega, kar je opredelil svet direktorjev in urad.

Predsednika mora odobriti urad, da nadaljuje z zaposlitvijo osebja. Če predsednik začasno ne more storiti tega, lahko začasno zaupa podpredsedniku nekatere posebne pristojnosti zastopanja. S Sklepom Sveta direktorjev lahko predsednik opravlja naloge delavca društva. Nato se lahko plača pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

Podpredsedniki

Podpredsedniki lahko od biroja prejmejo delegacijo za opravljanje posebnih nalog ali za delovanje na določenih področjih. Poleg tega lahko upravni odbor v primeru smrti predsednika ali nezmožnosti, ki mu preprečuje opravljanje svojih dolžnosti, zaupa enemu od podpredsednikov pooblastila predsednika do vrnitve predsednika ali njegove zamenjave. V tem obdobju, razen če odbor direktorjev ne dogovori drugače, lahko podpredsednik izvaja samo tekoče upravljalne akte in nadaljuje z sklicem organov, katerih odločitve bi se morale po potrebi zapolniti, Za zamenjavo predsednika.

 

Le trésorier

Blagajnik ugotovi, ali je ustanovljen v okviru svoje odgovornosti, računovodskih izkazov združenja. Opazuje njihovo pravilnost. Iz tega sledi finančno delovanje društva. Unovči račune in plača stroške.

 

Tajnik-

Sekretar pripravlja s predsednikom, odredbami dneva svetov in skupščin. Odgovoren je za zapisnik in upravno dokumentacijo v zvezi z delovanjem združenja. On ima nalogo, da pripravi poročilo po vsakem srečanju Generalne skupščine.

 

IV-preklic članov predsedstva

Člani predsedstva, z izjemo častnega predsednika, lahko prekliče upravni odbor, ki odloča z večinskim glasovanjem vseh članov sveta direktorjev.

 

 

ARTICLE 16 – CONSEIL SCIENTIFIQUE ET D’ORIENTATION

Odbor direktorjev lahko obdaja znanstveni in usmerjevalni svet, ki določa načine organizacije in delovanja.

ČLEN 17 – NADOMESTILA

Prejemki vodilnih delavcev so omejeni na ¾ minimalne plače v skladu s pogoji, ki jih nalaga nesebična metoda vodenja. Stroški izpolnjevanja njihovega mandata se povrnejo na dokazilo. Finančno poročilo, predloženo redni skupščini, predstavlja upravičencu, povračilo stroškov misije, potni stroški ali stroške zastopanja.

 

ČLEN 18 – POSLOVNIK

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, qui le fait alors approuver par l’assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

 

ARTICLE 19 – DISSOLUTION

V primeru izrazite raztapljanja se imenuje enega ali več likvidacijskih upraviteljev, neto premoženje, če obstaja, pa se dodeli neprofitni organizaciji v skladu z odločitvami izrednih skupščin, ki odločajo o raztapljanju. Neto premoženje se ne sme podeliti nobenemu članu združenja, tudi deloma, razen če je prispevek sprejet.

 

Člen 20 – LIBERALITES:

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) sont adressés chaque année au Préfet du département.

Združenje se zaveže, da bo predstavilo svoje evidence in računovodske dokumente o vseh zasegih upravnih organov v zvezi z uporabo daril, ki bi jih bilo upravičeno prejeti, da bi svoje obrate obiskala Pristojnih * organov * in * poročati * o * delovanju * navedenih * institucij. *

 

 

« Fait à Lyon, le 15 mai 2018 »