Člen určitý sdružení

Stanovy sdružení Europa Lingua

 

ČLÁNEK 1 – NOMINÁLNÍ HODNOTA

Mezi členy těchto stanov se zřizuje sdružení, které se řídí zákonem z 1. července 1901 a vyhláškou z 16. srpna 1901 s názvem: Europa Lingua.

 

ČLÁNEK 2-ÚČEL

Europa Lingua je "think tank" zaměřený na podporu vytvoření a vytvoření společného evropského jazyka s cílem usnadnit komunikaci v rámci Evropské unie a umožnit vznik pocitu jednoty Společnou identitu v rámci evropských národů.

Jazyk by byl zastavěný jazyk, syntetizoval by evropské jazyky, nepatřil do žádného státu a neměl by ambice nahradit národní jazyky (společný, ale ne jediný jazyk). Rovnostářské jazyk mezi muži a ženami, to by mělo být také moderní, přičemž je reprezentativní historie evropské civilizace. Tento jazyk by měl být konečně jednoduchý a přirozený, aby podporoval jeho učení a šíření v celé Evropě, ale také za jeho hranicemi.

Tento think tank podporuje výměnu a spolupráci mezi různými aktéry Evropy kolem tohoto myšlenku společného jazyka. Proto se věnuje animování, účasti na debatách a tvorbě znalostí o tomto tématu.

Sdružení nemá žádné lukrativní povolání a je apolitický. Chce být nezávislý a nechce být spojena se stranou nebo politickou osobností.

 

ČLÁNEK 3-CENTRÁLA

Hlavní pobočka je stanovena na 61 Rue de La Part-Dieu – 69003 Lyon

Může být převedena jednoduchým rozhodnutím představenstva.

 

ČLÁNEK 4 – TRVÁNÍ

Doba trvání přidružení je neomezená.

 

ČLÁNEK 5 – ROZUMÍ  

Sdružení bude provádět všechny prostředky, aby přispělo k realizaci svého předmětu, a za tímto účelem provádět všechny transakce nebo nemovitosti, převzít všechny podíly ve všech orgánech, uzavřít smlouvu, uzavírat jakékoli partnerství, Žádá jakýkoli grant a příspěvek od všech veřejných orgánů, veřejných nebo soukromých subjektů, rekrutuje všechny příslušné pracovníky a obecně dělá vše, co je užitečné při realizaci a rozvoji mise definované v jejím účelu Sociální.

 

ČLÁNEK 6 – SLOŽENÍ

Sdružení se skládá z:

  1. A. Čestní členové
  2. B. mecenášské členy
  3. C. aktivní nebo přichycení členové

Těmito členy mohou být fyzické nebo právnické osoby.

 

ČLÁNEK 7-PŘIJETÍ

Sdružení je otevřeno všem, bez ohledu na podmínku nebo rozdíl.

 

ČLÁNEK 8 – ČLENSTVÍ – PŘÍSPĚVKY

Členstvím jsou ti, kteří se zavázali zaplatit roční příspěvek stanovený valnou hromadou v souladu s podmínkami článku 12.

Čestní členové jsou ti, kteří poskytli služby hlášené sdružení; Jsou osvobozeny od příspěvků;

Jsou mecenáši členové, osoby, které platí právo na vstup, kromě ročních poplatků stanovených každoročně valnou hromadou.

ČLÁNEK 9 – RADIAČNÍ

Kvalita členství je ztracena:

  1. Rezignaci
  2. B. smrt
  3. c zrušení správní rady za neplacení hodnocení nebo z vážných důvodů, osoba, která byla vyzvána, aby poskytla vysvětlení před předsednictvem a/nebo písemně.

 

ČLÁNEK 10 – PŘÍSLUŠNOST

Europa Lingua může přistoupit k jiným sdružením, odborům nebo seskupením rozhodnutím představenstva.

 

ČLÁNEK 11 – ZDROJE

Prostředky sdružení zahrnují:

1 ° výši vstupních poplatků a příspěvků;

2 ° dotace od Evropské unie, státu, departementů a obcí.

3 ° všechny zdroje povolené platnými zákony a předpisy.

 

ČLÁNEK 12 – ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

I-kompozice

Valné shromáždění zahrnuje všechny členy sdružení. Každý z nich má hlas.

 

II-schůze

Valná hromada zasedá nejméně jednou ročně do šesti měsíců po skončení účetního období, po svolání úřadu nebo představenstva. Čtvrtina členů shromáždění může rovněž svolat valné shromáždění na pořad jednání, které stanovily. Předvolání se provádí jednoduchým dopisem nebo elektronickou poštou obsahující pořad jednání a zasílá se každému členovi shromáždění patnáct dní předem. Valné shromáždění může pouze úmyslné na položky agendy.

Valné hromadě předsedá předseda sdružení, nebo v případě nepřítomnosti člena předsednictva, nebo jinak osoba jmenovaná shromážděním. Valná hromada je právoplatně rozvážná, pouze pokud je přítomna nebo zastoupena alespoň čtvrtina jejích členů. Není-li dosaženo tohoto kvora, svolá se společně se stejným pořadovým jednáním ve lhůtě čtrnácti dnů. V tomto druhém předvolání je to právoplatně záměrné bez požadavku kvora. Nestanoví-li stanovy jinak, přijímá se rozhodnutí valné hromady prostou většinou přítomných nebo zastoupených členů. Písemné a dálkové hlasování elektronicky je možné. Rozhodne-li se shromáždění o udělení nebo odejmutí členství člena, shromáždění projedná dvoutřetinovou většinou zakládajících členů. V případě sdílení hlasů má předseda valné hromady, je-li členem shromáždění, rozhodující hlas.

 

III-přisuzování

Valné shromáždění:

– Úmyslné o každoročních morálních a finančních zprávách, které mu řídící orgán předkládá;

– Schvaluje účetní závěrku za účetní období, která skončila, a rozhoduje o rozdělení účetních výsledků za účetní období;

– Hlasovat o předpokládaném rozpočtu pro nadcházející rozpočtový rok;

– Každý rok stanoví výši členské příspěvky;

– Přistoupit k volbě a odvolání ředitelů;

– Uděluje nebo odnímá členství zúčastněných členů;

– Schvaluje jednací řád, který případně stanoví řídící orgán;

-případně jmenuje auditory;

– Rozhoduje o zákonných změnách;

– Může rozhodnout o rozpuštění a likvidaci sdružení;

– S výhradou pravomocí, které jsou v souladu s těmito stanovami vyhrazeny ostatním orgánům sdružení, a to úmyslně.

Každá půjčka musí být předmětem předchozího povolení valnou hromadou. Valná hromada však může stanovit globální obálku a stanovit strop podle druhu úvěru, pod nímž představenstvo a předsednictvo nemusí připravovat předchozí povolení ze strany shromáždění.

 

ČLÁNEK 13 – MIMOŘÁDNÉ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

V případě potřeby nebo na žádost poloviny plus jednoho ze zaregistrovaných členů může předseda svolat mimořádnou valnou hromadu v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny v těchto stanovách, a pouze pro změnu článků nebo rozpuštění nebo pro Skutky na budovách.

Postupy pro svolání jsou stejné jako u řádné valné hromady. Jednání jsou přijímána většinou členů, kteří jsou přítomni

 

ČLÁNEK 14-PŘEDSTAVENSTVO

I-kompozice

Sdružení je spravováno představenstvem. Kromě čestného prezidenta jsou ostatní členové Rady, včetně předsedy, voleni na jeden rok valnou hromadou na návrh představenstva. Funkční období končí na konci valné hromady, která rozhoduje o účetní závěrce za předchozí rozpočtový rok a která se koná v roce, v němž vyprší funkční období.

Mandát členů představenstva je neomezeně obnovitelné. V případě neobsazenosti administrátora může být jeho náhrada učiněna představenstvem. Co-volit tak učinil, musí být ratifikována nejnadcházejícím valné shromáždění. Přihlášený administrátor je jmenován na zbývající část funkčního období administrátora, který nahrazuje. V případě, že valná hromada ratifikaci neudělí, zůstávají jednání, ke kterému byla dotyčná osoba zapojena, přesto platná.

 

II-schůze

Představenstvo zasedá nejméně jednou ročně na pozvání prezidenta. Představenstvo může být svoláno také řediteli, kteří zastupují čtvrtinu z celkového počtu členů představenstva v kanceláři. Autor předvolání opravuje program jednání. Rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných nebo zastoupených členů. V případě sdílení hlasů má prezident volební hlasování. V případě opakovaného a neodůvodněného nepřítomnosti mohou být členové představenstva prohlášeni představenstvem na návrh předsedy.

 

III-přisuzování

Představenstvo určuje obecnou politiku sdružení a činí rozhodnutí nezbytná pro jeho realizaci. Výkon rozhodnutí představenstva je svěřen úřadům. Kromě pravomocí, které jí byly svěřeny v rámci ostatních článků těchto stanov, musí řídící orgán:

– Označí a odvolává členy předsednictva sdružení;

– Označí členy výboru odborníků;

– rozhoduje o svolání valné hromady a určuje program zasedání;

– Přijme na návrh předsednictva návrh na sestavení valné hromady, morální a finanční zprávy, účetní závěrky, předběžný rozpočet a výši příspěvků;

– Provádět rozhodnutí přijatá valnou hromadou;

– případně stanoví jednací řád, který se předkládá Valnému shromáždění ke schválení v souladu s článkem 18;

– Zkoumá všechny položky na svém programu, které nejsou pokryty jiným orgánem sdružení.

 

ČLÁNEK 15 – ÚŘAD

I-kompozice

Úřad sdružení se skládá alespoň z těchto členů:

– Za prezidenta;

-Pokladník.

– Sekretářka.

Mohou být doplněny pozice čestného prezidenta, místopředsedů, místopředsedů a místopředsedů.

Důstojníci jsou jmenováni představenstvem z řad ředitelů po dobu jejich funkčního období jako ředitel. Představenstvo může rozhodnout o kratším funkčním období. Mandát členů předsednictva je obnovitelná.

II-schůze

Předsednictvo se schází tak často, jak je zájem sdružení vyžaduje svolání prezidenta nebo dva jeho členy. Autor předvolání opravuje program jednání. Rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných nebo zastoupených členů. V případě sdílení hlasů má prezident volební hlasování.

 

III-přisuzování

Úřad sleduje vedení sdružení. Pověřuje všechny případy předložené správní radě a provádí její jednání. Jeho činnost může být upřesněna v jednacím řádu. Kromě toho má úřad tyto pravomoci:

– Valné shromáždění může svolat na pořadu jednání, které řeší;

– Zmocňuje předsedu, aby pokračoval v náboru zaměstnanců v rámci sdružení;

– Může přenést na místopředsedy pravomoc vykonávat určité úkoly nebo jednat v určitých oblastech;

 

Předseda

Prezident zajišťuje pravidelné fungování sdružení a jeho rozvoj. Prezident zastupuje sdružení ve všech občanských činech, a zejména žalovat jménem sdružení. Je schvalujícím úředníkem výdajů a příjmů. Řídí služby sdružení a provádí veškeré nezbytné úkony pro jeho řízení v rámci toho, co je vymezeno představenstvem a úřadem.

Prezident musí být pověřen úřadem, aby pokračoval v náboru zaměstnanců. Pokud je prezident dočasně neschopen učinit, může dočasně svěřit místopředsedovi určité zvláštní pravomoci k zastupování. Na základě rozhodnutí představenstva může předseda vykonávat povinnosti zaměstnance sdružení. Poté může být vyplacena za podmínek stanovených zákonem.

 

Místopředsedové

Místopředsedové mohou obdržet delegaci předsednictva, aby mohli vykonávat konkrétní úkoly nebo jednat v určitých oblastech. Navíc v případě úmrtí nebo neschopnosti prezidenta, který mu brání vykonávat své povinnosti, může představenstvo svěřit jednomu z místopředsedů pravomoci prezidenta až do návratu prezidenta nebo jeho nahrazení. Nedohodnou-li se představenstvo jinak, může místopředseda během tohoto období provádět pouze běžné úkony řízení a přistoupit k svolání subjektů, jejichž rozhodnutí by bylo požadováno k vyplnění, je-li to nezbytné, Nahradit prezidenta.

 

Pokladník

Pokladník zřizuje, nebo zřídila na jeho odpovědnost, účty sdružení. Sleduje jejich pravidelnost. Z toho vyplývá finanční fungování sdružení. On inkasuje v příjmech a hradí náklady.

 

Tajemník-

Tajemník připravuje s předsedou, usnesením dne rad a shromáždění. Zodpovídá za zápis a administrativní papírování týkající se fungování sdružení. Má za úkol vyhotovit zprávu po každém zasedání valné hromady.

 

IV-odvolání členů předsednictva

Členové předsednictva, s výjimkou čestného prezidenta, mohou být odvoláni představenstvem, který rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva.

 

 

ČLÁNEK 16 – VĚDECKÉ PORADENSTVÍ A PORADENSTVÍ

Představenstvo může být obklopeno vědeckou a orientační Radou, která stanoví způsoby organizace a fungování.

ČLÁNEK 17 – PŘÍSPĚVKY

Odměňování vedoucích pracovníků je omezeno na ¾ minimální mzdy v souladu s podmínkami uvalenými nesobeckým způsobem řízení. Náklady na plnění jejich mandátu jsou hrazeny z důkazů. Finanční zpráva předložená řádné valné hromadě představuje příjemcem úhrady nákladů na služební cesty, cestovné nebo reprezentaci.

 

ČLÁNEK 18 – JEDNACÍ ŘÁD

Řídící orgán může stanovit jednací řád, který jej poté schválí valná hromada. Účelem tohoto konečného nařízení je stanovit různé body, které nejsou stanoveny v těchto stanovách, zejména ty, které se týkají vnitřní správy sdružení.

 

ČLÁNEK 19 – ROZPUŠTĚNÍ

V případě výrazného rozpuštění musí být jeden nebo více správců podstaty jmenováni a čistá aktiva, pokud existují, jsou svěřena neziskové organizaci v souladu s rozhodnutími mimořádné valné hromady, která rozhoduje o rozpuštění. Čistá aktiva nesmí být svěřena žádnému členovi sdružení, a to ani částečně, ledaže je příspěvek přijat.

 

Článek 20 – LIBERALITES:

Zpráva a roční účetní závěrky vymezené v článku 11 (včetně zpráv místních výborů) jsou každoročně adresovány prefektovi katedry.

Sdružení se zavazuje předložit své záznamy a účetní doklady o každém požadavku správních orgánů, pokud jde o použití darů, které by bylo oprávněno obdržet, aby své provozovny navštívila Zástupců těchto příslušných orgánů a podávat jim zprávy o fungování uvedených orgánů.

 

 

"v Lyonu, Květen 15, 2018"